Cyllid

Y gyllideb a gwariant

Mae gwariant, incwm a chyllidebau Cyngor Dinas Casnewydd wedi’u rhannu’n gyfrif refeniw, sy’n cynnwys costau beunyddiol darparu gwasanaethau, fel cyflogau, ardrethi, yswiriant, ffonau, trydan, nwy ac atgyweiriadau sylfaenol, a chyfrif cyfalaf sy’n cynnwys gwariant ar gyfleusterau newydd ac atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw mawr. 

 

2019- 2020

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol Cyngor Dinas Casnewydd yn llofnodi’r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio’i fod yn cyfleu darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae’n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno. Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 15 Mehefin 2020.

Fe wnaeth y Swyddog Cyllid Cyfrifol lofnodi ac ardystio’r cyfrifon ar 6 Gorfennaf 2020.

Mae Rheoliad 10(2) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, ar ôl yr ardystiad gan y Swyddog Cyllid Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, bod, Cyngor Dinas Casnewydd yn cymeradwyo ac yn cyhoeddi’r datganiad cyfrifon archwiliedig. Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 15 Medi 2020.

O ganlyniad i’r achos o COVID-19, nid yw’r archwiliad o ddatganiad cyfrifon 2019-20 wedi cael ei gwblhau eto ac nid oes barn archwilio wedi cael ei darparu. Y datganiad cyfrifon anarchwiliedig yw’r datganiad cyfrifon a gyhoeddir.

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2020/2021 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf) 

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2019/2020 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf) 

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2018/2019 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2017/2018 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2016/2017 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Talu anfonebau

I newid i daliadau BACS fel bod taliadau gan y cyngor yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc, cysylltwch â’r is-adran daliadau yng Nghyngor Dinas Casnewydd.  

Lawrlwythwch Reoliadau Ariannol y cyngor (pdf)

Lawrlwythwch Orchmynion Sefydlog Contract (pdf) 

Adroddiadau blynyddol a chyfrifon y Cyngor

2019-2020

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2019-2020 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd 2019/20 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2018-2019 (pdf)

Download the public notice for the audit of accounts 2018-2019 (pdf)

Lawrlwythwch Draft statement of accounts 2017-2018 (pdf)

Download the public notice for the draft statement of accounts 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2016-2017 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2015-2016 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd 2015/16 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2014-2015 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd 2014/15 (pdf) 

Lawrlwythwch Gyllideb a chynllun ariannol Tymor Canolig 2014/2015 (pdf) 

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2013-2014 (pdf) 

Lawrlwythwch Grynodeb o gyfrifon 2012-2013 (pdf) 

Amlosgfa Gwent

2019-2020

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol Cyd-Pwyllgor Amlosgfa Gwent yn llofnodi’r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio’i fod yn cyfleu darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae’n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno.

Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 15 Mehefin 2020. 

Nid yw’r Swyddog Cyllid Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio’r cyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020.

O ganlyniad i’r achos o COVID-19, mae’r awdurdod wedi dargyfeirio adnoddau i gefnogi gwasanaethau rheng-flaen allweddol ac nid yw’r datganiad cyfrifon wedi cael ei baratoi eto.

Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi, a bydd y Swyddog Cyllid Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio’r datganiad cyfrifon, pan fydd pwysau uniongyrchol yr achos o COVID-19 wedi cilio.

Previous years

Lawrlwythwch Gwent Crematorium Statement of accounts 2018-2019 (pdf)

Lawrlwythwch public notice for the audit of accounts 2018-2019 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2017/18 (pdf) 

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2016-2017  (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2015/2016 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2015-2016 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2014/15 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2013-2014 (pdf)

Cyd-bwyllgor Archifau Gwent

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20 

Mae rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cydbwyllgor Archifau Gwent lofnodi a dyddio'r cyfrifon (y Datganiad Blynyddol) ac ardystio eu bod yn cyflwyno sefyllfa ariannol Cydbwyllgor Archifau Gwent yn deg ar ddiwedd y flwyddyn ac incwm a gwariant Cydbwyllgor Archifau Gwent am y flwyddyn. Roedd y Rheoliadau’n ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 15 Mehefin 2020. 

Mae’r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020 ar 10 Mehefin 2020.  

Mae rheoliad 15 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, i'r Cydbwyllgor gymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 15 Mehefin 2020. 

Serch hynny, nid yw’r Cydbwyllgor wedi gallu cyfarfod i gymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol oherwydd afiechyd COVID-19.  Cyn gynted y bydd modd i’r Cydbwyllgor gyfarfod, bydd yn ystyried yr Adroddiad Blynyddol ac unrhyw adroddiadau cysylltiedig.

Hysbysiad prosesu teg y Fenter Dwyll Genedlaethol (NFI)

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i Gyngor Dinas Casnewydd ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu, a chaiff rannu gwybodaeth a roddir iddo gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Darllenwch am yr NFI yng Nghasnewydd

Gweler hefyd