Cyllid

Y gyllideb a gwariant

Mae gwariant, incwm a chyllidebau Cyngor Dinas Casnewydd wedi’u rhannu’n gyfrif refeniw, sy’n cynnwys costau beunyddiol darparu gwasanaethau, fel cyflogau, ardrethi, yswiriant, ffonau, trydan, nwy ac atgyweiriadau sylfaenol, a chyfrif cyfalaf sy’n cynnwys gwariant ar gyfleusterau newydd ac atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw mawr. 

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2019/2020 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf) 

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2018/2019 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2017/2018 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Lawrlwythwch ddangosfwrdd cyllideb 2016/2017 Cyngor Dinas Casnewydd (pdf)

Talu anfonebau

I newid i daliadau BACS fel bod taliadau gan y cyngor yn cael eu talu’n uniongyrchol i’ch cyfrif banc, cysylltwch â’r is-adran daliadau yng Nghyngor Dinas Casnewydd.  

Lawrlwythwch Reoliadau Ariannol y cyngor (pdf)

Lawrlwythwch Orchmynion Sefydlog Contract (pdf) 

Adroddiadau blynyddol a chyfrifon y Cyngor

2019-2020

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2019-2020 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2018-2019 (pdf)

Download the public notice for the audit of accounts 2018-2019 (pdf)

Lawrlwythwch Draft statement of accounts 2017-2018 (pdf)

Download the public notice for the draft statement of accounts 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2016-2017 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2015-2016 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd 2015/16 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2014-2015 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Cyngor Dinas Casnewydd 2014/15 (pdf) 

Lawrlwythwch Gyllideb a chynllun ariannol Tymor Canolig 2014/2015 (pdf) 

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon 2013-2014 (pdf) 

Lawrlwythwch Grynodeb o gyfrifon 2012-2013 (pdf) 

Amlosgfa Gwent

2019-2020

Mae Rheoliad 10(1) yn Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y’u diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol bod Swyddog Cyllid Cyfrifol Cyd-Pwyllgor Amlosgfa Gwent yn llofnodi’r datganiad cyfrifon ac yn rhoi dyddiad arno, ac yn ardystio’i fod yn cyfleu darlun gwir a theg o sefyllfa ariannol y corff ar ddiwedd y flwyddyn ariannol y mae’n ymwneud â hi ac o incwm a gwariant y corff hwnnw am y flwyddyn honno.

Yn ôl y Rheoliadau roedd yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 15 Mehefin 2020. 

Nid yw’r Swyddog Cyllid Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio’r cyfrifon am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020.

O ganlyniad i’r achos o COVID-19, mae’r awdurdod wedi dargyfeirio adnoddau i gefnogi gwasanaethau rheng-flaen allweddol ac nid yw’r datganiad cyfrifon wedi cael ei baratoi eto.

Bydd y datganiad cyfrifon yn cael ei baratoi, a bydd y Swyddog Cyllid Cyfrifol yn llofnodi ac yn ardystio’r datganiad cyfrifon, pan fydd pwysau uniongyrchol yr achos o COVID-19 wedi cilio.

Previous years

Lawrlwythwch Gwent Crematorium Statement of accounts 2018-2019 (pdf)

Lawrlwythwch public notice for the audit of accounts 2018-2019 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2017-2018 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2017/18 (pdf) 

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2016-2017  (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2015/2016 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2015-2016 (pdf)

Lawrlwythwch yr hysbysiad cyhoeddus ynglŷn ag Archwiliad o gyfrifon Amlosgfa Gwent 2014/15 (pdf)

Lawrlwythwch Adroddiad a chyfrifon Amlosgfa Gwent 2013-2014 (pdf)

Cyd-bwyllgor Archifau Gwent

Ardystio a chymeradwyo cyfrifon blynyddol ar gyfer 2019-20 

Mae rheoliad 15 (1) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i Swyddog Ariannol Cyfrifol Cydbwyllgor Archifau Gwent lofnodi a dyddio'r cyfrifon (y Datganiad Blynyddol) ac ardystio eu bod yn cyflwyno sefyllfa ariannol Cydbwyllgor Archifau Gwent yn deg ar ddiwedd y flwyddyn ac incwm a gwariant Cydbwyllgor Archifau Gwent am y flwyddyn. Roedd y Rheoliadau’n ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 15 Mehefin 2020. 

Mae’r Swyddog Ariannol Cyfrifol wedi llofnodi ac ardystio’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2020 ar 10 Mehefin 2020.  

Mae rheoliad 15 (2) o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014 (fel y'i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, yn dilyn yr ardystiad gan y Swyddog Ariannol Cyfrifol y cyfeirir ato uchod, i'r Cydbwyllgor gymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol. Mae'r Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol cwblhau hyn erbyn 15 Mehefin 2020. 

Serch hynny, nid yw’r Cydbwyllgor wedi gallu cyfarfod i gymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol oherwydd afiechyd COVID-19.  Cyn gynted y bydd modd i’r Cydbwyllgor gyfarfod, bydd yn ystyried yr Adroddiad Blynyddol ac unrhyw adroddiadau cysylltiedig.

Hysbysiad prosesu teg y Fenter Dwyll Genedlaethol (NFI)

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i Gyngor Dinas Casnewydd ddiogelu’r arian cyhoeddus y mae’n ei weinyddu, a chaiff rannu gwybodaeth a roddir iddo gyda chyrff eraill sy’n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus er mwyn atal a chanfod twyll.

Darllenwch am yr NFI yng Nghasnewydd

Gweler hefyd