Cyllideb 2019-2020

 Mae Cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried cyllideb ddrafft ar gyfer 2019-20 a sut gallai gwasanaethau gael eu cynnig o fewn yr adnoddau sydd ar gael.

Cewch weld yr holl achosion busnes isod a dweud eich dweud ar y cynigion. Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus tan 30 Ionawr 2019 a chaiff yr holl ymatebion eu cyflwyno yn ystod cyfarfod y Cabinet ym mis Chwefror.

Achosion busnes sy'n cael eu hystyried gan y Cabinet

Achosion busnes ar gyfer pennaeth y gwasanaeth a phenderfyniadau aelodau'r cabinet

 

2018_09_005 Costs funding chart

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynllunio ar gyfer gwariant y bum mlynedd nesaf ar gannoedd o wasanaethau y mae’n eu cyflawni yn erbyn galw cynyddol a chyllid nad yw’n cynyddu.

 Budget challenge 16m

Yn 2019/20 mae’r cyngor yn wynebu diffyg o fwy na  £15 miliwn i ariannu’r un lefel o wasanaethau.

 Budget council tax  simple chart

Mae mwy na thri chwarter (77 y cant) o gyllideb y cyngor yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Mae’n rhaid i’r bwlch gael ei ariannu gan y dreth gyngor. Ar gyfer pob canran o doriad yn grant Llywodraeth Cymru, byddai’n rhaid i’r dreth gyngor gynyddu gan bedwar y cant i gynnal yr un lefelau o wariant.

 Ymhlith yr heriau cynyddol y mae’r cyngor yn eu hwynebu mae:

 2018_09_005 adult social care increase

Poblogaeth sy'n heneiddio, sy'n fwy dibynnol ar ofal, sydd angen rhagor o gymorth cymhleth a drud i helpu pobl i aros yn eu tai eu hunain.

Mae costau darparu pecynnau gofal wedi codi o £33 miliwn yn 2015/16 i'r hyn a ragwelwyd eleni sef £39 miliwn.

 Budget increase in children_2

Ers 2015/16, mae cynnydd o 108% yn nifer y plant sydd â lleoliadau gofal y tu allan i Gasnewydd a chynnydd o 72% yn nifer y plant sydd mewn trefniadau maethu annibynnol. 

 Budget additional pupils_

Mae 850 o ddisgyblion yn fwy na thair blynedd yn ôl, 191 o ddisgyblion yn fwy gydag anghenion dysgu ychwanegol a thair o ysgolion ychwanegol i'w rhedeg.

 

Fel cynghorau ledled y ddinas, mae Casnewydd wedi bod yn teimlo effaith llymder a chyllidebau sy’n lleihau ers sawl blwyddyn.

Mae’r cyngor wedi cymryd camau sylweddol fel bod modd iddo barhau i ddarparu gwasanaethau rheng-flaen tra bod trethdalwyr y ddinas yn elwa ar rai o filiau isaf Cymru.

 2018_09_005 Piggy 45m

Dros y bum mlynedd ddiwethaf, mae’r Cyngor wedi arbed cyfanswm o £45 miliwn.

 2018_09_005 staff reduction

 Mae gweithlu’r cyngor wedi lleihau gan tua chwarter dros y bum mlynedd ddiwethaf.

 

Er hyn, mae’n debygol y bydd rhaid gwneud rhagor o arbedion i’r dyfodol. 

      Budget 40M BRIEFCASE      

Disgwylir y bydd rhaid i’r cyngor arbed o leiaf £40 miliwn dros y bedair mlynedd nesaf.

Mae ein cyflwyniad cyllideb yn cynnig mwy o wybodaeth am sut mae’r cyngor yn gwario ei arian a’r heriau mae’n eu hwynebu. 

Cynigion cyllidebol 

Yn ddiweddarach eleni, bydd y Cyngor yn cyhoeddi ei gynigion cyllidebol ar gyfer 2019/20 yn rhan o’i ymgynghoriad.

Cadwch olwg ar y dudalen hon am wybodaeth ar sut y gallwch chi fod yn rhan o’r sgwrs.

Bydd diweddariadau am y gyllideb yma ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.