Cyllideb 2018-2019

NCC-Budget-Logo-2014

Mae cabinet Cyngor Dinas Casnewydd wedi ystyried nifer o gynigion cyllidebol ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19 yng nghyfarfod mis Rhagfyr.  

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus bellach yn cael ei gynnal tan ddydd Mercher 31 Ionawr 2018.

Yna caiff pob ymateb ei ystyried gan y cabinet yng nghyfarfod mis Chwefror.

Dros y pum mlynedd ddiwethaf, mae'r Cyngor wedi gwneud arbedion o £41m ac wedi lleihau nifer y staff y mae'n ei gyflogi o oddeutu 25%.  

Ond mae mesurau llymder sectorau cyhoeddus parhaus, a chwyddiant a mwy o alw am wasanaethau yn golygu bod yn rhaid dod o hyd i hyd yn oed mwy o arbedion – oddeutu £30m erbyn 2022. 

Cyllid Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am y rhan helaethaf o gyllideb y cyngor, gan gyfateb i oddeutu 80% o gyfanswm y refeniw.

Dim ond oddeutu 20 y cant o gyllid blynyddol y cyngor sy’n dod gan Dreth Gyngor preswylwyr, gyda pheth incwm o ffioedd, taliadau a grantiau eraill.

Mae ein cyflwyniad cyllideb yn cynnig mwy o wybodaeth am sut mae’r cyngor yn gwario ei arian a’r heriau mae’n eu hwynebu. 

Papurau Cyllideb

Gweld yr agenda llawn a phapurau i'r cyfarfod Cabinet a gynhaliwyd ar ddydd Mercher 20 Rhagfyr 2017

Cyswllt

Os oes gennych sylwadau neu syniadau ynghylch sut y gallwn ddarparu gwasanaethau mewn ffordd wahanol neu arbed arian cysylltwch â ni drwy: