Amddiffyn plant

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn rhoi'r flaenoriaeth uchaf i amddiffyn plant agored i niwed.

Os oes gennych unrhyw bryderon am blentyn, ffoniwch (01633) 656656 neu'r tîm cyswllt mewn argyfwng ar 0800 328 4432

Os oes tystiolaeth fod plentyn yn wynebu risg niwed, bydd y tîm gwasanaethau plant a theuluoedd yn cynnal asesiad ac ymchwiliad, ac yn gweithredu'n briodol lle bo'r dystiolaeth yn cyfiawnhau hynny. 

Mae Bwrdd Diogelu Plant Casnewydd yn dod â phartneriaid ynghyd, gan gynnwys gofal cymdeithasol, iechyd, addysg, yr heddlu, y gwasanaeth prawf a'r sector gwirfoddol.

Disgwylir i bob asiantaeth gymryd unrhyw gamau y mae eu hangen i ddiogelu plant a hybu eu lles.

Rhoi gwybod am bryder

Os oes gennych unrhyw bryderon am blentyn, rhowch wybod i swyddog y gwasanaethau cymdeithasol sydd ar ddyletswydd, ar (01633) 656656, neu ffoniwch y tîm cyswllt mewn argyfwng ar 0800 328 4432

Cynadleddau amddiffyn plant

Pan fydd pryderon, bydd pawb sy'n gysylltiedig yn rhannu eu gwybodaeth mewn cynhadledd amddiffyn plant a byddant yn penderfynu p'un ai ychwanegu enw'r plentyn at y Gofrestr Amddiffyn Plant.

Y Gofrestr Amddiffyn Plant

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cadw Cofrestr Amddiffyn Plant yn unol ag arweiniad y llywodraeth.

Mae'r gofrestr yn gronfa ddata o blant y cadarnhawyd bod risg niwed sylweddol iddynt. Cedwir y gofrestr yn ddiogel iawn a dim ond staff wedi'u hawdurdodi sy'n gallu gweld y wybodaeth.

Dylai pob plentyn sydd wedi'i enwi ar y gofrestr fod â gweithiwr cymdeithasol cymwysedig, a fydd yn goruchwylio unrhyw waith y mae'r gynhadledd wedi'i argymell.

Mae cyfarfodydd rheolaidd â rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gysylltiedig â'r teulu, sy'n cael eu cynnal rhwng cynadleddau amddiffyn plant, yn gwneud yn siwr bod cynllun amddiffyn plentyn yn cael ei weithredu.

Gwasanaethau eiriolaeth

Os yw eich plentyn yn derbyn gofal neu ar y gofrestr amddiffyn plant, mae ganddo'r hawl i gael eiriolydd, a fydd yn siarad ar ei ran mewn cyfarfodydd.

Mae'r gwasanaeth yn cael ei redeg gan Tros Gynnal (Be Heard), sy'n cynnig gwasanaeth cyngor rhad ac am ddim dros y ffôn i blant, ar y rhif rhadffôn 0800 234 6408.

Diogelu data a chyfrinachedd

Ni fydd gwybodaeth ar ffeil eich plentyn fel arfer yn cael ei rhannu gydag unrhyw asiantaeth arall heb eich caniatâd.

Oherwydd ein bod ni'n gweithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd ac addysg, byddwn yn gofyn am y caniatâd hwn oherwydd bydd yn helpu i sicrhau bod eich plentyn yn cael y gwasanaeth gorau sydd ar gael.

O dan y Ddeddf Diogelu Data, gallwch chi neu eich plentyn gael gweld ffeil eich achos, o fewn cyfyngiadau penodol.

Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant

Os bydd enw plentyn ar y gofrestr, bydd Cynadleddau Adolygu Amddiffyn Plant yn cael eu cynnal yn rheolaidd i benderfynu p'un a ddylai'r plentyn aros ar y gofrestr ai peidio. Gallai'r gynhadledd argymell gwaith pellach, yn dibynnu ar y cofrestriad.