Cartrefi ExtraCare

Mae'r dudalen hon yn esbonio beth yw cartrefi ExtraCare a phwy gaiff fyw ynddynt.

Mae ExtraCare yn cynnig lleoedd byw â chymorth i bobl oedrannus a bregus mewn cartrefi diogel yng Nghasnewydd.

Mae ExtraCare yn cytuno ar gynllun gofal gyda phob tenant a chaiff annibyniaeth, preifatrwydd, urddas a dewisiadau unigolyn eu hystyried bob amser.

Mae Linc Cymru yn darparu rheolwr amser llawn ar safle pob un o'r cynlluniau.

Gwasanaethau

Mae pob cynllun ExtraCare yn cynnwys ystafell fwyta lle caiff pryd amser cinio ei weini bob dydd, yn ogystal â llyfrgell, siop trin gwallt a lle golchi dillad.

Mae cyfleuster ailwefrio a garej ar gael ar gyfer bygis sy'n cael eu pweru gan drydan.

Mae gweithgareddau cymdeithasol ar gael i bobl sy'n dymuno cymryd rhan ynddynt.

Yn ogystal â gofal personol, mae gweithwyr cymdeithasol yn cynnig cymorth sy'n gysylltiedig â'r cartref i denantiaid cymwys, a allai gynnwys:

  • mynd i'r siop, yr eglwys neu'r ganolfan gymunedol gyda thenantiaid
  • helpu pobl i ddatblygu sgiliau fel siopa, golchi dillad a choginio
  • cysylltu â gwasanaethau eraill, fel y meddyg neu'r gweithiwr cymdeithasol
  • help gyda llythyron a ffurflenni
  • help i wneud yn siwr bod y tenant a'i eiddo bob amser yn ddiogel

Tenantiaid ExtraCare

Mae hawliau tenantiaeth llawn gan denant bob fflat sydd wedi'i chynllunio'n bwrpasol - y fflat yw cartref y tenant.

Mae tenantiaid yn cadw eu hawl i fudd-daliadau ac yn byw bywyd mor annibynnol â phosibl.

Nod y cynlluniau yw gwella ansawdd bywyd pobl hŷn fregus ac amddiffyn eu hannibyniaeth.

Mae holl fflatiau ExtraCare wedi'u cysylltu â gwasanaeth teleofal 24 awr Cartrefi Dinas Casnewydd.

Safleoedd ExtraCare yng Nghasnewydd

Mae pedwar safle ExtraCare yng Nghasnewydd:

  • Capel Court (mae'n agor gwefan newydd)
  • Glyn Anwen (mae'n agor gwefan newydd)
  • Wellwood House (mae'n agor gwefan newydd)
  • Willowbrook (mae'n agor gwefan newydd)

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am Gartrefi ExtraCare, cysylltwch â Linc-Cymru (mae'n agor gwefan newydd)