Cymorth sy'n ymwneud â thai

Mae rhaglen Cefnogi Pobl Casnewydd yn cynnig gwasanaethau cymorth sy’n ymwneud â thai i fwy na 4,000 o bobl sy’n agored i niwed, ac mae’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru i ddarparu’r gwasanaethau hyn.

Rhoir cymorth sy’n ymwneud â thai i bobl sy’n agored i niwed er mwyn eu helpu i ddatblygu a chynnal sgiliau a hyder i fyw mor annibynnol â phosibl. 

Mae pobl agored i niwed yn cynnwys y grwpiau canlynol:

 • Dynion, menywod a theuluoedd sy’n dioddef o gam-drin domestig
 • Pobl ag anawsterau dysgu, anhwylderau datblygu a chyflyrau o’r sbectrwm awtistig
 • Pobl â salwch meddwl
 • Pobl sydd â phroblemau cyffuriau neu alcohol
 • Pobl sydd â statws ffoaduriaid a mewnfudwyr o Ewrop
 • Pobl ifanc sy’n gadael gofal a phobl 16-24 oed sy’n agored i niwed
 • Pobl ag anableddau corfforol neu synhwyraidd
 • Pobl sydd â hanes troseddu
 • Pobl sy’n 55 oed neu’n hŷn sydd angen cymorth
 • Teuluoedd ag un neu ddau riant sy’n agored i niwed
 • Pobl sydd â salwch hirdymor, gan gynnwys HIV a  Syndrom Diffyg Imiwnedd Caffaeledig (SDIC)
 • Pobl sengl sy’n agored i niwed
 • Pobl sydd ag ystod o broblemau sy’n gymhleth/lluosog

Enghreifftiau o’r cymorth sydd ar gael: 

 • Cyngor a chymorth i hawlio budd-daliadau a rheoli dyledion
 • Cyngor a chymorth i reoli cyllideb a thalu biliau
 • Cymorth i ddelio â gohebiaeth a llenwi ffurflenni perthnasol
 •  Cyngor ar faterion megis cymhorthion, addasiadau i’r cartref a diogelwch
 • Cymorth i ddatblygu sgiliau byw’n annibynnol
 • Help i gysylltu ag asiantaethau perthnasol megis meddygon neu weithwyr cymdeithasol
 • Cymorth i gael mynediad at addysg, cyflogaeth, gwaith gwirfoddol a hyfforddiant
 • Help i reoli llety neu ddod o hyd i lety mwy addas
 • Cyfeirio at wasanaethau neu asiantaethau eraill

Lawrlwythwch ddogfen Cefnogi Pobl gweithgareddau a ganiateir (pdf) i gael ragor o wybodaeth am gymorth yn ymwneud â thai.

Mae atal digartrefedd wrth wraidd yr holl wasanaethau Cefnogi Pobl a ariennir ac a ddarperir mewn dwy ffordd:  

Gwasanaethau Tai â Chymorth yw gwasanaethau seiliedig ar lety pan ddarperir cymorth sy’n ymwneud â thai ar y safle. 

Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaethau parhaol neu hirdymor megis gwasanaethau i bobl ag anableddau dysgu ac sy’n dioddef o broblemau iechyd meddwl, a gwasanaethau dros dro neu dymor byr megis hostelau i’r digartref a llochesi i bobl sy’n dioddef o gam-drin domestig.

Gwasanaethau Cymorth yn ôl yr Angen yw gwasanaethau cymorth sy’n ymwneud â thai a ddarperir gan weithwyr cymorth i bobl yn eu cartrefi ac mae amrywiaeth o’r gwasanaethau hyn ar gael yng Nghasnewydd.

Sut i gael mynediad at wasanaethau cymorth sy’n ymwneud â thai

Rydym yn hapus i dderbyn hunan-atgyfeiriadau er ei bod yn bosib y byddwn yn gofyn am ragor o wybodaeth gan asiantaethau partner.

Ar ôl derbyn cais am gymorth neu atgyfeirio, cwblheir asesiad o anghenion cymorth sy’n ymwneud â thai cyn dyrannu gwasanaeth cymorth.

Lawrlwythwch Gyfeiriadur Gwasanaethau Cefnogi Pobl Casnewydd (pdf) i gael rhagor o fanylion am bob un o’r gwasanaethu cefnogi pobl a ariennir a sut i gael gafael arnynt.    

Rhagor o wybodaeth

Arolwg canlyniadau ar-lein

Lawrlwythwch Supporting People Local Commissioning Plan 2016-2019 (pdf)

Lawrlwythwch Local Commissioning Plan annual update 2019-2020 (pdf)

Ewch i wefan Cefnogi Pobl Gwent

Cysylltu   

E-bostiwch supporting.people@newport.gov.uk neu cysylltwch â Newport City Council  a gofyn am y tîm cefnogi pobl.