Beth yw maethu?

Fostering Changes Lives Welsh

Mae teuluoedd maeth yn cynnig cartref diogel a gofalgar i blentyn neu berson ifanc na all fyw gyda'i rieni neu aelodau eraill o'r teulu. 

Mae Maethu Casnewydd angen pobl sy'n gallu cynnig cartref cefnogol, cynnes, sefydlog a diogel i blant a phobl ifanc. 

Gall maethu fod....

  • dros dro, o arhosiad dros nos i ychydig fisoedd
  • yn barhaol, i gynnig cartref i blentyn nes iddo ddod yn oedolyn
  • yn ofal seibiant i deuluoedd sydd angen un seibiant, neu rai rheolaidd

Pam mae plant yn cael eu maethu?

Mae llawer o resymau pam y gallai fod angen gofal maeth ar blentyn a bydd profiad pob plentyn yn unigryw.

Gall fod oherwydd salwch yn y teulu, chwalfa yn y cartref neu am fod y plentyn mewn perygl neu wedi dioddef niwed. Bydd llawer o'r plant wedi profi rhyw fath o gamdriniaeth; gall hyn fod yn gorfforol, yn rhywiol ac yn emosiynol neu'n esgeulustod. Bydd stori pob plentyn yn wahanol a bydd angen ei fagu gyda gofal a chymorth er mwyn rheoli a deall ei emosiynau o golled a gwahanu.  

Mae Maethu Casnewydd yn sefydliad dielw sydd wedi ymrwymo i roi'r cyfleoedd gorau i blant gyflawni eu llawn botensial. 

Gallwn wneud hyn drwy recriwtio gofalwyr maeth brwdfrydig a gefnogir gan weithwyr cymdeithasol medrus iawn a rhoi cyfleoedd hyfforddi a datblygu iddynt. 

Lawrlwythwch  Ddatganiad o Ddiben y Gwasanaeth Maethu (pdf)

Ffoniwch (01633) 210272 i gael gwybod mwy neu llenwch y ffurflen isod

Gwnewch gais i fod yn ofalwr maeth

(Gallwch gofrestru am gyfrif cyngor pan fyddwch yn dilyn y ddolen hon, neu cliciwch ar 'gwestai' i roi eich manylion)