Cynnig gofal plant

Childcare Offer Logo

Bydd cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru ar gael ym mhob ardal o Gasnewydd o fis Hydref 2018.

Mae ceisiadau ar agor o 8 Hydref 2018 ar gyfer rhieni sy’n weddill sy’n gymwys i ddechrau’r tymor hwn.

Y cynnig

Bydd hyd at 30 awr o addysg a gofal plant cyfunol yn cael eu cynnig i rieni cymwys sy’n gweithio a chanddynt blant 3 neu 4 oed, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. 

Bydd y cynnig ar gael i blant o’r tymor ar ôl iddynt droi'n dair oed nes y mis Medi ar ôl iddynt droi'n bedair oed pan fyddant yn derbyn lle addysg llawn amser.

Pwy all wneud cais?

Rydych yn gymwys i gael y cynnig gofal plant os:

  • yw eich plentyn yn 3 neu 4 blwydd oed
  • Rydych yn byw yng Nghasnewydd  
  • rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio os ydych yn deulu â dau riant
  • rydych yn gweithio o leiaf 16 awr ar Isafswm Cyflog Cenedlaethol neu Gyflog Byw Cenedlaethol
  • rydych yn ennill cyfwerth â lleiafswm wythnosol o 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol (ICC) neu’r cyflog byw cenedlaethol (CBC) (tua £111 a £115 yr wythnos ar y cyfraddau 21-24 ICC a CBC perthnasol) ond llai na £100k y flwyddyn.

Lawrlwythwch ein taflen Cwestiynau Cyffredin Cynnig Gofal Plant (pdf)

Ddim yn siŵr o’ch ardal / ward cyngor?

Ewch i Fy Nghasnewydd, rhowch eich cod post a chliciwch ar y tab Fy Nghartref

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais am gyllid Cynnig Gofal Plant ar gyfer plant cymwys (a aned rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Awst 2016) o 10 Mehefin 2019. 

Byddwn yn ymateb i bob cais a gyflwynir gyda’r dystiolaeth gywir erbyn 28 Mehefin cyn 19 Gorffennaf, a bydd y cyllid yn dechrau o 2 Medi 2019 (dechrau Tymor yr Hydref). 

Bydd ceisiadau anghyflawn sy’n dod i law rhwng 10 a 28 Mehefin 2019 angen mwy o amser i’w prosesu. 

Bydd yn dal yn bosib i chi wneud cais ar ôl 28 Mehefin, ond ni ellir sicrhau y bydd y cyllid ar gael erbyn dechrau’r tymor.

Cyn gwneud cais am y cynnig gofal plant bydd angen i chi drefnu lle gofal plant â darparwr sydd wedi cofrestru gyda’r Care Inspectorate Wales (CIW) ac sydd yn gallu ateb eich gofynion gofal plant.

Dylech drafod â'ch darparwr gofal plant yn gyntaf gan fod y ffurflen gais cynnig gofal plant yn gofyn i chi gadarnhau pa ddarparwr gofal plant rydych yn ei ddefnyddio. 

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer monitro gwybodaeth rhieni, plant a darparwyr sy'n defnyddio'r cynnig gofal plant (pdf)

 

Dyma'r darparwyr yng Nghasnewydd sydd wedi cofrestru ar gyfer y cynnig gofal plant 

Ymgeisio ar-lein ar gyfer y cynnig gofal plant

Os cewch anawsterau technegol wrth gwblhau’r ffurflen, e-bostiwch childcareoffer@newport.gov.uk gyda’ch enw, cyfeiriad, cod post ac, os oes gennych un, rhif cais, a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. 

Os na fyddwch yn gallu gwneud cais ar-lein cysylltwch â ni isod am help. 

I gael help i gwblhau’r cais, cysylltwch â’ch hyb cymunedol lleol:

Rhagor o Wybodaeth

Lawrlwythwch y daflen Cynnig Gofal Plant Cymru (pdf)

Ewch i: gwefan Cynnig Gofal Plant Cymru Llywodraeth Cymru.  

Cysylltu 

Ffoniwch Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd ar 0800 328 8483 neu e-bostiwch family.informationservice@newport.gov.uk

TRA109381 08/10/2019