Cartref Gofal Ashton Park

Gwell gofal gyda band eang cyflym iawn

Mae Cartref Gofal Ashton Park yn rhoi gofal preswyl i’r henoed yng Nghasnewydd.

Sicrha’r rheolwr, Helen Hughes, bod y preswylwyr yn derbyn y gofal gorau i'w galluogi i gyflawni eu bywydau a chynnal eu hunaniaeth yn y cartref gofal.

Cyswllt hanfodol

Mae ‘mynd i gartref' yn gam mawr ym mywydau pobl, a gall preswylwyr gael eu hynysu oddi wrth ffrindiau a theulu os na allant gynnal cyswllt.

Mae Ashton Park eisoes yn caniatáu i drigolion ddefnyddio galwadau fideo Skype i gysylltu â ffrindiau a theulu o amgylch y byd.

"Mae gan lawer o breswylwyr bellach deuluoedd sy'n byw mewn gwahanol rannau o'r DU a'r byd. Ceir cyfle drwy’r rhyngrwyd i gadw mewn cysylltiad a’u gweld ar sgrin, yn hytrach na dim ond siarad dros y ffôn."

Rhan o fywydau pobl

Mae'r rhyngrwyd yn rhan gynyddol o fywydau pobl - gan roi mynediad i wybodaeth a gwasanaethau ar gyfer ystod eang o weithgareddau. Mae cynnal y mynediad hwn yn hanfodol i gynnal eu hunaniaeth wrth iddynt barhau â'u bywydau yn amgylchedd y cartref gofal.

"Mae'r rhyngrwyd yn hynod bwysig; ni allaf i fy hun feddwl am fyw hebddo. Gan edrych i ddyfodol y genhedlaeth nesaf o breswylwyr sy'n dod i mewn i'r cartref - os ydynt wedi arfer defnyddio'r dechnoleg gartref ac yna'n sydyn yn symud i gartref gofal lle nad oes cyfleuster o’r fath, gallai hynny greu anhawster mawr iddynt."

Cyfle i’r dyfodol

Yn Ashton Park, mae Helen Hughes eisoes wedi gweld pwysigrwydd y rhyngrwyd i sicrhau bod y cartref yn cynnig yr amgylchedd gorau i'w breswylwyr, yn enwedig gan fod cenedlaethau'r dyfodol wedi arfer defnyddio'r rhyngrwyd fel rhan ganolog o'u bywydau.

Gallai band eang cyflym iawn ymestyn y ffordd y mae'r cartref yn gweithredu. Mae gan y cartref 16 gwely, felly mae hyn yn gosod terfyn ar y gofal y gallant ei ddarparu. Fodd bynnag, mae llawer mwy o bobl hŷn yn yr ardal a allai fod angen rhywfaint o gymorth, ond efallai nad ydynt eto'n barod am ofal preswyl llawn.

Gall y cyfathrebu gwell a geir gyda band eang cyflym iawn alluogi cartrefi gofal i ymestyn eu gwasanaeth i ddarparu gofal o bell i bobl eraill sydd angen cymorth yn eu hardal.

Gall galwadau fideo wirio pethau syml, fel gwneud yn siŵr fod pobl wedi codi o'r gwely a chymryd eu meddyginiaeth, neu efallai dim ond rhoi cyfle iddynt gael sgwrs - pethau syml a all eu helpu i fyw bywydau annibynnol yn eu cartrefi eu hunain.

Gall band eang cyflym iawn alluogi lefel newydd o ofal i bobl nad ydynt eto yn barod ar gyfer gofal preswyl llawn - gan ganiatáu i fwy o bobl fyw bywydau annibynnol am gyfnod hwy, a chaniatáu i'r cartrefi gofal ymestyn eu busnesau y tu hwnt i gyfyngiadau ffisegol nifer y gwelyau y gallant eu cynnwys.