Trwyddedau cerbyd

Darllenwch Polisi Cerbydau Hacni a Llogi Preifat (pdf) Cyngor Dinas Casnewydd cyn gwneud cais am drwydded.

Rhaid i unrhyw gerbyd sydd wedi'i drwyddedu fel cerbyd Hacni neu Logi Preifat fod yn addas i gludo aelodau'r cyhoedd a rhaid iddo gydymffurfio â manylebau cerbyd a bennir ym mholisïau'r cyngor.

Gofynion Cerbyd Safon Ewro

  • dim ond ar gyfer cerbydau sy'n bodloni safon Ewro 5 y caniateir ceisiadau am drwyddedau cerbydau hacni a cherbydau llogi preifat newydd, a throsglwyddiadau o’r fath drwyddedau
  • gall deiliaid trwyddedau cerbydau presennol (h.y. perchennog a ddaliodd drwydded gyfredol cyn cyflwyno'r polisi ac sydd wedi parhau i adnewyddu'r drwydded hon) newid y cerbyd ar y drwydded honno os yw'n bodloni safonau isafswm Ewro 4

Dim ond i gymryd lle cerbydau sy'n bodloni safon Ewro 5 y rhoddir trwyddedau cerbyd ar ôl cyflwyno'r polisi.

 Safon Ewro     

    Pryd y’i cyflwynwyd

 Ewro 2

    Ionawr 1996

 Ewro 3

    1 Ionawr 2000 tan 31 Rhagfyr 2004

 Ewro 4

    1 Ionawr 2005 tan 31 Awst 2009

 Ewro 5

    1 Medi 2009 tan 31 Awst 2014

 Ewro 6

    1 Medi 2014

 

Cyflwynodd rhai gweithgynhyrchwyr cerbydau safonau Ewro i'w cerbydau cyn y dyddiadau uchod, felly mae'n bosibl, er enghraifft, y gellid graddio cerbyd fel Ewro 5 cyn 1 Medi 2009, yn dibynnu ar y gwneuthuriad a'r model. 

Lawrlwythwch Amodau cerbyd hacni (pdf)

Lawrlwythwch Amodau cerbyd llogi preifat (pdf)

Gweler y ffioedd trwyddedu presennol sy'n amrywio yn ôl oed y cerbyd.

Ceisiadau trwyddedu cerbyd newydd

Pan fyddwch yn cyflwyno cais byddwch yn derbyn e-bost gyda rhif derbynneb.

Bydd angen i chi gysylltu ag un o'r gorsafoedd profi sydd wedi'u cymeradwyo gan y Cyngor, i drefnu cynnal profion ar y cerbyd ac i roi eich rhif derbynneb iddynt.

Mae tâl ychwanegol am hyn y bydd angen i chi ei dalu i'r garej ar ddiwrnod y profi (mae'r prisiau'n amrywio). 

Pan fydd y cerbyd wedi pasio'r prawf bydd y plât yn barod i'w gasglu o'r Orsaf Wybodaeth, Queensway, Casnewydd NP20 4AX, ar ôl 3.30pm ar y diwrnod gwaith nesaf.

As the Information Station is closed every Wednesday, licences for vehicles that pass at the testing station on a Tuesday will be released on Thursday after 9am. 

Gwnewch gais am drwydded Cerbyd Hacni newydd

Byddwch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys.  

Gwnewch gais am drwydded cerbyd Llogi Preifat newydd

Byddwch angen cerdyn credyd neu ddebyd dilys. 

Request a replacement vehicle licence

Adnewyddu trwydded cerbyd

Os oes gennych drwydded cerbyd sy'n bodoli eisoes, dylech dderbyn llythyr adnewyddu o leiaf bythefnos cyn i'r drwydded ddod i ben.

Mae gan y llythyr adnewyddu rif cyfeirnod unigryw i'w ddefnyddio pan fyddwch chi'n gwneud cais i adnewyddu eich trwydded ar-lein. 

Os nad ydych wedi derbyn eich pecyn adnewyddu, anfonwch e-bost at trwyddedu.amgylcheddol@casnewydd.gov.uk

Bydd eich cais yn wynebu oedi os na fyddwn yn derbyn cais wedi'i gwblhau cyn amser a dyddiad prawf y cerbyd, neu os y derbynnir taliad anghywir.  

To make sure the vehicle is always licenced it is important that you submit the application in good time and have the vehicle tested before the vehicle licence expires. 

As the Information Station is closed every Wednesday, licences for vehicles that pass at the testing station on a Tuesday will be released on Thursday after 9am. 

Gwnewch gais i adnewyddu Trwydded Cerbyd Hacni

Byddwch angen eich rhif cyfeirnod unigryw a cherdyn debyd neu gredyd dilys.

Gwnewch gais i adnewyddu Trwydded cerbyd Llogi Preifat

Byddwch angen eich rhif cyfeirnod unigryw a cherdyn debyd neu gredyd dilys.

Make a vehicle licence six-month instalment payment

You will need a valid credit or debit card.  

The vehicle will also need to be tested at a council approved testing station.

Mwy o wybodaeth

TRA99391 18/03/2019