Trwyddedu Tacsis

COVID-19, diweddariad dydd Llun 8 Mehefin 2020:

O ddydd Llun 8 Mehefin, bydd gorsafoedd profi yn ail-gychwyn ceisiadau gan gerbydau newydd.

Llenwch y ffurflen trwydded cerbydau newydd ar-lein i gyflwyno cais.

Mae swyddfeydd y Cyngor yn dal ar gau a bydd trwyddedau a phlatiau cerbydau’n cael eu postio i ddeiliad y drwydded.

Byddwn yn parhau i anfon neges e-bost at weithredwr deiliad y drwydded gyda'r drwydded bapur er gwybodaeth.

Bydd platiau'n cael eu cyflwyno o fewn pum diwrnod gwaith, a chaniatewch dri diwrnod arall ar gyfer postio.

Rhaid i ddeiliaid trwydded aros am y drwydded cyn dechrau unrhyw gontractau Llogi Preifat neu Gerbyd Hacni.

Cofiwch, os ydych wedi gohirio taliad yn ddiweddar naill ai ar gyfer eich trwydded cerbyd Llogi Preifat/Cerbyd Hacni (bathodyn) neu gerbyd trwyddedig, mae'r taliad bellach yn ddyledus a gellir ei dalu yma.

Lawrlwytho Canllaw Covid-19 i Ddeiliaid Trwydded Tacsis a Cherbydau Llogi Preifat

 

Gellir gwneud ceisiadau i adnewyddu trwyddedau cerbydau ar-lein.  

Bydd eich trwyddedau'n cael eu e-bostio atoch a phan fydd modd, byddwn yn cyhoeddi trwydded bapur a 'phlât' ar gyfer y ffenestr flaen.

Gallwch barhau i weithredu a gweithio gyda hen "blât" ffenestr flaen yn ystod cyfnod y Coronafeirws.

Sicrhewch eich bod yn cyflwyno copi o’r drwydded a anfonwyd drwy e-bost atoch i'ch gweithredydd llogi preifat os yw'n berthnasol. 

Os na fyddwch yn adnewyddu trwydded eich cerbyd, ni fyddwch yn gallu gweithredu'r cerbyd fel cerbyd llogi preifat neu gerbyd hacni.

Adnewyddu trwydded gyrrwr: Byddwn yn e-bostio ffurflen gais atoch i'w llenwi a'i e-bostio yn ôl atom.

Os yw eich trwydded ar fin dod i ben a chithau heb dderbyn e-bost, anfonwch e-bost i environment.licensing@newport.gov.uk              

Byddwn yn e-bostio eich trwydded gyrrwr papur ac yn e-bostio copi at eich gweithredydd llogi preifat.

Wedi i chi dderbyn eich trwydded adnewyddu bapur drwy e-bost, gallwch barhau i weithio, gan ddefnyddio eich hen fathodyn gyrrwr yn ystod cyfnod y coronafeirws.  

Bydd yn dal yn ofynnol i chi gael gwiriad cofnod troseddol a meddygol (os oes angen) a gwneud taliad, ond bydd hyn yn cael ei wneud yn ddiweddarach.  

Os na fyddwch yn adnewyddu eich trwydded gyrrwr, ni fyddwch yn gallu gweithredu'r cerbyd fel cerbyd llogi preifat neu gerbyd hacni.

Dylai gyrwyr sydd wedi cael gwiriadau cofnod troseddol e-bostio copi o'r ddogfen lawn i environment.licensing@newport.gov.uk

Sicrhewch eich bod yn cadw copi gan y bydd yn ofynnol i ni weld y ddogfen yn ddiweddarach. 

Os oes angen, gall gyrwyr dalu'r ffi flynyddol am y drwydded ar-lein.    

Gwerthfawrogwn eich cydweithrediad yn ystod y cyfnod anodd hwn.


Polisi Cerbydau Hacni a Llogi Preifat (pdf) Cyngor Dinas Casnewydd

Trwyddedau Cerbydau Hacni a llogi preifat: 

Ffioedd

Gweler y ffioedd trwyddedu presennol.

Lawrlwythwch Ffioedd cerbydau hacni (tariff tacsi) (pdf)

Amodau

Cyswllt

E-bostiwch trwyddedu.amgylcheddol@casnewydd.gov.uk neu cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd  a gofyn am y tîm trwyddedu. 

Efallai bod gennych ddiddordeb hefyd yn y canlynol...

 Rhestr o weithredwyr tacsis Casnewydd   

  Cerbydau hygyrch i gadair olwyn