Trwydded caffi palmant

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cefnogi ac yn annog darparu caffis palmant yn y ddinas gan y gallant helpu i wneud y defnydd gorau posibl o fannau cyhoeddus, cynorthwyo'r economi leol ac ychwanegu at y cyfleusterau a gynigir i bobl sy'n ymweld, yn byw a gweithio yng Nghasnewydd.

Rhaid i gaffis palmant gael eu lleoli'n briodol a'u rheoli i sicrhau eu bod yn cyrraedd y safonau a ddisgwylir yng Nghasnewydd ac nad ydynt yn creu perygl i gerddwyr.

Rhoddir caniatâd i ddefnyddio'r briffordd gyhoeddus ar gyfer caffi palmant trwy'r trwyddedau gan y cyngor dan Adran 115E Deddf Priffyrdd 1980. 

Darllenwch y Polisi Trwyddedu Caffi Palmant (pdf) sy'n nodi'r amodau a fydd ynghlwm wrth y drwydded os caniateir.

Fees 2020/2021

Application fee = £168.73

Number of tables and chairs

Annual fee*

No more than 4 chairs (1 to 2 tables)

£61.87

No more than 12 chairs (1 to 6 tables)

£95.61

No more than 24 chairs (1-12 tables)

£168.73

More than 24 chairs (unspecified number of tables) 

£208.10

A 'smoking area' operating after 11pm

An additional £56.24

Change of name on licence or duplicate licence

£28.12

*This fee will be subject to an annual review and may increase

Gwnewch gais ar-lein - trwydded caffi palmant

Pan dderbynnir cais dilys, mae'n ofynnol i ni hysbysebu ceisiadau am drwyddedau caffi palmant am ddim llai na 28 diwrnod trwy bostio hysbysiadau yn ardal y caffi palmant arfaethedig, o dan delerau Deddf Priffyrdd 1980.

Os na cheir unrhyw wrthwynebiadau, rhoddir y drwydded o fewn pum niwrnod gwaith.

Os ceir gwrthwynebiad, bydd gofyn i'r rheolwr gwasanaeth dirprwyedig benderfynu ar y cais o fewn 20 diwrnod gwaith.

Gall byrddau a chadeiriau a osodir ar y briffordd heb ganiatâd ffurfio rhwystr anghyfreithlon a byddwn yn cymryd camau gorfodi angenrheidiol.