Tatwio a thyllu cosmetig

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n cynnig tatŵs, tyllu cosmetig, aciwbigo, electrolysis neu liwio croen yn lled-barhaol, gofrestru gyda Chyngor Dinas Casnewydd.

Os ydych chi'n gweithio o safle, rhaid i'r safle gael ei gofrestru hefyd; mae hyn yn ofyniad cyfreithiol o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982.

O 1 Ebrill 2017 ymlaen, mae'n £92 ar gyfer cais personol neu gais safle. 

Gwneud cais i gofrestru person neu safle

Caiff safleoedd cofrestredig eu harchwilio i sicrhau eu bod yn ddiogel a hylan, gyda chyn lleied o risg heintiau â phosibl. 

Safleoedd heb gofrestru, ‘scratchers’ a chwynion 

6 Mai 2015: Cynnig gwiriadau iechyd rhagofalus i gleientiaid a ddefnyddiodd stiwdio tyllu a thatwio yng Nghasnewydd...

Mae pobl heb gofrestru sy'n gwneud tatŵs yn anghyfreithlon - a elwir hefyd yn ‘scratchers’ - a safleoedd heb eu cofrestru yn peri mwy o risg i gleientiaid ddatblygu adwaith alergaidd, creithio a heintiau, fel HIV a hepatitis, a gallent arwain at heintiau difrifol y croen sydd angen triniaeth feddygol.

Rhowch wybod am unrhyw bryderon am safleoedd heb eu cofrestru neu bobl sy'n gwneud tatŵs yn anghyfreithlon drwy anfon neges e-bost at environmental.health@newport.gov.uk neu ffonio 01633 656656.