Tatwio a thyllu cosmetig

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n cynnig tatŵs, tyllu cosmetig, aciwbigo, electrolysis neu liwio croen yn lled-barhaol, gofrestru gyda Chyngor Dinas Casnewydd.

Os ydych chi'n gweithio o safle, rhaid i'r safle gael ei gofrestru hefyd; mae hyn yn ofyniad cyfreithiol o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982.

O 1 Ebrill 2017 ymlaen, mae'n £92 ar gyfer cais personol neu gais safle. 

Gwneud cais i gofrestru person neu safle

Caiff safleoedd cofrestredig eu harchwilio i sicrhau eu bod yn ddiogel a hylan, gyda chyn lleied o risg heintiau â phosibl. 

Intimate piercing - new law from 1 February 2018

It is now illegal to perform an intimate piercing including the tongue, breast or genitalia) on anyone under 18 years of age in Wales. 

Read more about the Public Health (Wales) Act 

Safleoedd heb gofrestru, ‘scratchers’ a chwynion 

Mae pobl heb gofrestru sy'n gwneud tatŵs yn anghyfreithlon - a elwir hefyd yn ‘scratchers’ - a safleoedd heb eu cofrestru yn peri mwy o risg i gleientiaid ddatblygu adwaith alergaidd, creithio a heintiau, fel HIV a hepatitis, a gallent arwain at heintiau difrifol y croen sydd angen triniaeth feddygol.

Rhowch wybod am unrhyw bryderon am safleoedd heb eu cofrestru neu bobl sy'n gwneud tatŵs yn anghyfreithlon drwy anfon neges e-bost at environmental.health@newport.gov.uk neu ffonio 01633 656656.