Clefyd y llengfilwyr

Mae clefyd y llengfilwyr yn fath angheuol posibl o niwmonia sy'n gallu effeithio ar unrhyw un, ond mae'n effeithio'n fwy aml ar bobl sy'n fregus oherwydd oedran, salwch, system imiwnedd wan, ysmygu ac ati.

Mae gan gyflogwyr a phobl sy'n gyfrifol am reoli eiddo, gan gynnwys landlordiaid, ddyletswyddau i reoli risg clefyd y llengfilwyr.

Mae'r ddyletswydd yn berthnasol i safleoedd a reolir mewn perthynas â masnach, busnes neu ymgymeriad arall lle caiff dŵr ei gadw neu ei ddefnyddio, neu lle mae modd o greu a throsglwyddo defnynnau dŵr y gellir eu hanadlu i mewn (aerosolau), gan achosi risg weddol ragweladwy o amlygu rhywun i facteria clefyd y llengfilwyr.

Darllenwch ragor ar adran Clefyd y Llengfilwyr gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Mae micro-organebau yn destun Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002 (COSHH).

Mae dyletswydd ar gyflogwyr i gynnal asesiad ac atal amlygiad i risgiau clefyd y llengfilwyr, neu eu rheoli'n ddigonol, o dan y rheoliadau hyn.

Darllenwch ragor ar adran COSHH gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Tyrau oeri a chyddwyswyr anweddol

O dan Reoliadau Hysbysu am Dyrau Oeri a Chyddwyswyr Anweddol 1992, rhaid i gyflogwyr roi gwybod i'w hawdurdod lleol os oes ganddynt unrhyw dyrau oeri neu gyddwyswyr anweddol (heblaw pan fyddant yn cynnwys dŵr nad yw'n dod i gysylltiad ag aer ac nid yw'r cyflenwad dŵr a thrydan wedi'u cysylltu).

I ofyn am ffurflen gais neu roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch system, cysylltwch â ni drwy environmental.health@newport.gov.uk neu ffoniwch 01633 656656.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth, defnyddiwch y ffurflen gysylltu ar-lein, anfonwch e-bost at environmental.health@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656.