Hawl i ateb ac apeliadau

O dan Ddeddf Sgoriau Hylendid Bwyd (Cymru) 2013, mae gan fusnesau sy'n anfodlon â'u sgôr yr hawl i ateb a'r hawl i apelio. 

Lawrlwythwch nodyn gwybodaeth y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd i gael arweiniad cyffredinol am y cynllun i fusnesau.

Hawl i ateb

Mae hawl i ateb yn rhoi cyfle i berchnogion busnesau bwyd esbonio pa fesurau a gymerwyd ganddynt i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau diogelwch bwyd a ddarganfuwyd yn ystod archwiliad.

Cwblhau hawl i ateb

Hawl i apelio

Gall busnes apelio os yw'n teimlo bod y sgôr hylendid bwyd yn annheg neu os nad yw'n adlewyrchu'r amodau a welwyd ar adeg yr archwiliad yn gywir.  

Rhaid gwneud apeliadau o fewn 21 diwrnod o gael yr hysbysiad o'r sgôr, yn cynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Lawrlwytho'r ffurflen apelio

Os nad ydych yn apelio, bydd eich sgôr yn cael ei chyhoeddi ar wefan sgoriau hylendid bwyd yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Bydd apeliadau'n cael eu hystyried gan swyddog gorfodi hylendid bwyd na fu'n rhan o'r asesiad o'r sgôr sy'n destun yr apêl.

Cewch wybod am y canlyniad o fewn 21 diwrnod o'r dyddiad y derbyniwyd eich apêl gan yr awdurdod lleol.

Pan fyddwch wedi cael canlyniad eich apêl, bydd eich sgôr yn cael ei chyhoeddi ar-lein a bydd rhaid i chi arddangos sticer y sgôr hylendid bwyd a gyhoeddwyd.

Gwneud cais am archwiliad newydd

Gall busnes wneud cais am ailasesiad o'i sgôr hylendid am gost o £160. Rhaid ei thalu cyn i'r archwiliad gael ei gynnal.

Pan fydd y cyngor yn cael cais am ailsgorio, bydd yn anfon anfoneb.

Pan fydd taliad wedi cyrraedd, bydd archwiliad ailsgorio'n cael ei gynnal o fewn tri mis o ddyddiad y taliad.

Lawrlwytho cais am ailasesiad

Anfonwch y ceisiadau am apeliadau ac archwiliadau ailsgorio at environmental.health@newport.gov.uk neu eu postio at:

Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Amddiffyn y Cyhoedd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR