Cymhorthdal Rhent Siopau

Grant â’r bwriad o helpu busnesau gyda chostau blwyddyn gyntaf rhentu safle yn Commercial Street a Heol Fawr, Casnewydd.

Mae rhoi’r grant yn gwbl ddewisol.

Pwy sy’n gymwys?

Mae’r grant ar gael i unigolion, busnesau annibynnol a masnachfreintiau sydd â’r bwriad o leoli busnes mewn safle siop yng nghynllun ardal Commercial Street a Heol Fawr a ddiffinnir. 

Beth sy’n gymwys?

Rhent blwyddyn gyntaf safle siop

Faint?

Grant 50% hyd at uchafswm o £6,000

Meini prawf

• Rhaid i’r project amddiffyn neu greu swyddi y telir yr isafswm cyflog neu’n uwch ar eu cyfer

• Ni ddylai’r ymgeisydd ymrwymo i’r safle cyn derbyn hysbysiad ysgrifenedig o gymeradwyo’r grant

• Bydd grantiau a thaliadau yn eithrio taliadau TAW

• Rhaid i fusnesau fod yn cynllunio lleoli yn yr Ardal Cymorth a Ddiffinnir yn Commercial Street a Heol Fawr

• Rhaid i’r project arfaethedig fod yn unol â pholisïau’r Cyngor a’r holl reoliadau statudol (e.e. Cynllunio Tref, Safonau Masnach, Iechyd yr Amgylchedd)

• Wrth benderfynu ar lefel y cymorth a rhoddir, bydd y Cyngor yn ystyried ffynonellau cyllid eraill sydd ar gael i'r ymgeisydd, gan gynnwys ffynonellau preifat a grantiau eraill sydd ar gael

• Bydd angen i bob ymgeisydd llwyddiannus fod wedi talu'r holl gyfraddau annomestig cenedlaethol, Treth Gyngor neu ddyledion eraill sy’n ddyledus i’r Cyngor.

• Adolygir y meini prawf ar gyfer cymorth grantiau o bryd i’w gilydd yn sgil profiad a enillir wrth weithredu’r cynllun

Sut ydw i’n gwneud cais?

• Bydd angen cyflwyno Cynllun Busnes, rhagolwg llif arian 12 mis, enillion a cholledion ar gyfer 1 blwyddyn i ategu'r cais

• Bydd angen tystiolaeth ddogfennol o rent blynyddol y flwyddyn gyntaf

• Bydd swm y grant ar sail rhent blwyddyn gyntaf y safle manwerthu a bydd yn 50% o gostau hyd at uchafswm grant o £6,000

• Telir grantiau yn uniongyrchol i landlordiaid

• Rhaid derbyn cynigion grant ymhen 3 mis o dderbyn cymeradwyaeth

• Rhaid i ymgeiswyr fod yn dechrau busnes newydd neu efallai fusnes ychwanegol yng Nghasnewydd, neu’n symud busnes o’r tu allan i Ganol y Ddinas

• Ni fydd arian grant ar gael i symud busnes o un rhan o'r ardal grant a ddiffinnir i ran arall

• Mae’n eithrio costau rhent pan fo’r ymgeisydd yn prynu busnes cyfredol/sefydledig 

I drafod eich project neu i ofyn am ffurflen gais, cysylltwch â Thîm Gwasanaethau Busnes Cyngor Dinas Casnewydd

E-bost: business.services@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656