Dechrau Busnes

Mae tîm gwasanaethau busnes Cyngor Casnewydd yn gyswllt cyntaf gwych ar gyfer cael help i ddechrau eich busnes.

I gael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim, anfonwch neges e-bost at business.services@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656

Cyn dechrau eich busnes eich hun, ystyriwch y canlynol:

  • Cyllid

Mae angen cyllid allanol ar lawer o fusnesau newydd i'w helpu i ddechrau. Gall y tîm gwasanaethau busnes roi cyngor ar y cymorth ariannol sydd ar gael, gan gynnwys grantiau'r cyngor e.e. grantiau cychwyn busnes sy'n cael eu rhedeg mewn partneriaeth ag UK Steel Enterprise.

  • Rheoliadau

Gall busnesau fod yn ddarostyngedig i nifer o reoliadau, fel cynllunio trefolsafonau masnachdiogelwch bwyd neu drwyddedu.

Os nad ydych yn siwr pa rai allai fod yn berthnasol i chi, gallwn ni eich helpu.

  • Treth

Mae Cyllid a Thollau EM yn cynnal gweithdai am ddim ar eich cyfrifoldebau o ran treth

  • Cynllun busnes

Cyn dechrau busnes, mae'n syniad da ysgrifennu cynllun busnes sy'n amlinellu beth fydd eich busnes yn ei wneud, y staff allweddol, cryfderau a gwendidau, eich marchnad, cystadleuaeth, ymchwil i'r farchnad, strategaeth farchnata, y buddsoddiad sy'n ofynnol a rhagolygon ariannol.

Mae tystiolaeth yn awgrymu bod busnesau sy'n gwneud hyn llawer yn fwy tebygol o oroesi na busnesau sydd heb gynllun busnes, ac mae'n ddefnyddiol hefyd ar gyfer perswadio darpar fuddsoddwyr i ariannu eich busnes.

  • Cadw cyfrifon

Mae'n rhaid i chi gynnal cofnod o ochr ariannol eich busnes a chadw rheolaeth arni.

Bydd angen cadw cyfrifon ar gyfer ffurflenni treth ac i baratoi unrhyw gyfrifon. Mae meddalwedd arbenigol ar gael ar gyfer cadw cyfrifon neu gallech ddefnyddio cyfrifydd.

  • Eiddo

Rydym ni'n cadw manylion safleoedd masnachol sydd ar gael. Dywedwch wrthym am y math o safle rydych chi'n chwilio amdano, a'i faint, a byddwn yn anfon manylion atoch am safleoedd sy'n cyfateb i'ch gofynion.

  • Strwythur busnes

Gall eich busnes newydd gael ei sefydlu ar ffurf unig fasnachwr, partneriaeth, cwmni cyfyngedig, ccc neu fenter gymdeithasol.

I gael gwybodaeth am gymorth penodol sydd ar gael i fentrau cymdeithasol, anfonwch neges e-bost atom ar business.services@newport.gov.uk neu ffoniwch (01633) 656656.

Gwybodaeth gysylltiedig

Mae Busnes Cymru wedi datblygu adnodd dysgu ar-lein newydd i fusnesau newydd, o'r enw'r Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)