Projectau'r ddinas

Project adfywio Pillgwenlli 

Mae’r rhaglen bedair blynedd hon wedi cyflawni gwelliannau amgylcheddol, cynllun grantiau busnes ac wedi creu adnodd cymunedol yn ardal Pillgwenlli, Casnewydd. 

Mae oddeutu £6 miliwn wedi’i wario yn yr ardal diolch i raglen a arweiniwyd gan Gyngor Dinas Casnewydd gyda chefnogaeth ariannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Llywodraeth Cymru a'r Gronfa Arian Cyfatebol a Dargedir. 

Mae Mariner’s Green wedi’i ailddylunio ac mae nawr yn gartref i gofeb y Llynges Fasnachol a’r cofeb VEVJ sydd wedi’i symud o Commercial Street.

Defnyddiodd nifer o fusnesau grantiau busnes i wella eu heiddo, gan eu trawsffurfio a chadw gwedd a theimlad yr hen adeiladau traddodiadol hyn.

Lleolir Academi Ddysgu Gymunedol Pillgwenlli yn y llyfrgell gynt, ac mae bellach yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant galwedigaethol i breswylwyr lleol. 

Cafodd tri darn o waith celf anhygoel newydd eu comisiynu ac maent bellach yn eu lle! 

Mae Hanes Porthladd Casnewydd yn nodi canmlwyddiant ers agor y Loc Mawr y De ar 14 Gorffennaf. Crewyd hwn gan ddisgyblion Ysgol Gynradd Pillgwenlli gyda chymorth Porthladdoedd Cysylltiedig Prydain (ABP). 

Darllen am broject adfer Arcêd y Farchnad…

Prydain Gyflym Iawn

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gweithio i wella argaeledd a defnydd band eang cyflym iawn a band eang ultra yng Nghasnewydd drwy’r project Prydain Gyflym.

Mae’r project Dinasoedd Uwch-Gysylltiedig yn rhan o gynlluniau’r cyngor i wella mynediad at wasanaethau ar y rhyngrwyd ledled y ddinas. 

Darllenwch am Gasnewydd, Dinas Ddigidol

Marchnad Casnewydd

Cwblhawyd project gwerth £1 miliwn i adfywio Marchnad hanesyddol Casnewydd yn 2013 gyda mynedfa ganolog newydd, seddi newydd i siopwyr a monolith trawiadol yn cyfeirio at y farchnad ar y Stryd Fawr.

Mae’r adeilad yn dyddio’n ôl i 1864, er bod marchnad wedi bod yng Nghasnewydd ers cannoedd o flynyddoedd. 

Roedd yn nwylo Dug Beaufort a werthodd yr adeilad i Gorfforaeth Casnewydd yn 1885 a chafodd ei ymestyn am bris o £42,000 i gynnwys y fynediad ar Upper Dock Street a agorwyd yn 1899. 

Darllen mwy am Farchnad Casnewydd

Gorsaf fysus newydd 

Agorodd gorsaf fysus Casnewydd yn Upper Dock Street ar ddiwedd 2013 ac mae ganddo naw parth bysus gydag ardaloedd eistedd ac aros, a gwybodaeth fyw i deithwyr.

Cafodd yr hen orsaf fysus ei dymchwel yn rhan o gynllun hamdden a manwerthu Friars Walk, sy’n gartref i derminws bysus cysylltiedig. 

Tafarn King William 

Wedi’i adeiladu yn y 19ed ganrif ac ar gornel Commercial Street a Kingsway, roedd tafarn King William gynt yn segur am sawl blwyddyn, ac mae bellach wedi’i drosi’n fflatiau, gan gadw rhai o’r nodweddion gwreiddiol. 

Doc yr Hen Dref

Mae safle Doc yr Hen Dref, oedd yn arfer bod yn dir diwydiannol adfeiledig, yn ymestyn ar hyd glan yr afon o Bont Stryd George i Bont y Ddinas ar Ffordd Ddosbarthu’r De, ac o amgylch adeilad y Maltings. 

Mae cartrefi newydd a pharc 20 hectar, gan gynnwys llwybr cerdded, ardaloedd gwylio ac eistedd wedi’u creu.

Derbyniodd Blakedown Landscapes Operations Wobr Tirweddu Cenedlaethol am y project ym mis Medi 2013.  

Darllenwch fwy am y datblygiadau cyffrous hyn yng Nghasnewydd yng nghyflwyniad crynodeb o brojectau canol y ddinas, Tachwedd 2014 (pdf)