text only

one_newport-low-res_rgb

Arolwg Eich Casnewydd

Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol â gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a Chasnewydd. Lles yw “pa mor dda rydyn ni’n ei wneud” mewn agweddau gwahanol ar ein bywydau. Bwriad y cwestiynau canlynol yw helpu Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Un Casnewydd  i nodi pa bethau sydd bwysicaf i bobl leol, nawr ac yn y dyfodol. Bydd hyn yn helpu i greu Cymru a Chasnewydd rydym oll am fyw ynddynt, nawr ac yn y dyfodol.
MAE LLES YN YMWNEUD Â PHA MOR DDA RYDYN NI’N EI WNEUD YN Y MEYSYDD CANLYNOL:

local assessment of wellbeing cy
Gan feddwl am y meysydd hyn, atebwch y cwestiynau canlynol:
1. I ba raddau ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r canlynol (ticiwch un blwch i bob un)?
           
  Mae Casnewydd yn lle da i fyw ynddo          
  Mae Casnewydd yn dod yn lle gwell i fyw ynddo          
2.
3.

Gwybodaeth Ychwanegol

4. Pa ryw ydych chi?
 
 
   
5. Beth yw eich oedran?
 
 
 
 
 
 
6. Ym mha ardal o’r ddinas ydych chi’n byw ynddi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
7. Ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl?
 
 
8. I ba grŵp ethnig rydych yn perthyn? (ticiwch un o’r blychau)

A: Gwyn
 
  B: Grwpiau Cymysg / Aml-ethnig
 
  C: Asiaidd / Asiaidd Prydeinig
 
  D: Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig
Diolch yn fawr am ateb y cwestiynau hyn.

Os hoffech gysylltu â ni am unrhyw agwedd ar yr arolwg hwn, e-bostiwch: one.newport@newport.gov.uk neu cysylltwch â’r Tîm Partneriaethau a Pholisi ar: (01633) 656656.

Os yn berthnasol, dychwelwch yr arolwg wedi’i gwblhau drwy’r post i’r cyfeiriad RHADBOST hwn:

RHADBOST SWC1476, Cyngor Dinas Casnewydd, Canolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR
 
Snap Survey Software