text only

ncc logo b&w

Welsh-medium Education Demand Survey

Arolwg Galw am Addysg Cyfrwng Cymraeg

 
Dear Parent / Carer,

We are seeking the views of citizens on whether they have a preference for a Welsh or English medium school for their children. As a parent of a young child, we would like you to complete this brief questionnaire which will only take a few minutes and will help us to plan and deliver the best educational service that we can. The general results of the survey will be published and used by Newport City Council to inform future education planning.

In Newport we currently have thirty-nine English and three Welsh medium primary schools.  There are nine secondary schools in the city including Newport’s first Welsh-medium Secondary School, Ysgol Gyfun Gwent Is Coed, which opened its doors to pupils in September 2016.  Gwent Is Coed is temporarily based on the same site as Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon but once construction work is complete, will move to Duffryn in 2019.
All parents and carers in Wales have the right to express a wish to send their children to a Welsh language school.  You do not have to be Welsh speaking to choose Welsh-medium (language) education for your children, indeed the vast majority of parents whose children go to Welsh medium schools have little if any Welsh language themselves. Schools provide support for English speaking parents - letters are produced in English and Welsh, meetings with your child’s teacher take place in English if you prefer etc.
Enclosed with this letter is a booklet about the benefits of being bi-lingual which would be the outcome if you chose to send your child to a Welsh medium school.  At Welsh-medium schools all activities, both formal and informal take place in Welsh. All teaching and assessment, with the exception of English as a subject, are taught through the medium of Welsh at all key stages. Welsh is taught using the immersion technique, which attempts to reproduce the process of learning a first language. Emphasis is placed upon understanding before speaking. English is introduced to the curriculum at key stage 2. The aim of Welsh language education is to ensure that children can speak, read and write in both Welsh and English, reaching the expected levels of attainment across the whole curriculum.
You can find more information on Welsh-medium education on the following websites:

Newport City Council (www.newport.gov.uk); Mudiad Meithrin (www.meithrin.cymru); Menter Iaith (www.mentercasnewydd.cymru); RhAG / Parents for Welsh medium education (www.rhag.net); and Family Information Service (www.newport.gov.uk/fis).

Yours sincerely

Sarah Morgan

Interim Head of Education
Newport City Council
1.
2.
3. What are the dates of birth of each of the children currently living full-time or part-time at your address?
   
   
   
4. Do you feel that your child(ren) would benefit from a Welsh-medium (language) education? (Please circle one answer only)
 
 
5. If you answered 'No' or 'Not Sure' to the last question please explain why. Please tick ALL that you feel are applicable.
 
6. Using the numbers 1-6, where 1 is the Most Important, please rank what would most influence you when choosing a PRIMARY School (Please rank them from 1 to 6, where 1 is the Most Important and 6 is the Least Important. Make sure that you use every number from 1 to 6 once, and please do not use any number more than once)
             
  You have another child at the School            
  Main language used in the School            
  Ease of access / transport to School            
  Distance from your home            
  Religious character of the School            
  Childcare arrangements            
7. Welsh-medium Primary Schools in Newport are listed below. Please indicate how likely or unlikely it is that you would choose to send your child(ren) to (please cross one box only):
             
  Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon (Brynglas)            
  Ysgol Gymraeg Casnewydd (Ringland)            
  Ysgol Gymraeg Ifor Hael (Bettws)            
8. Will you be more likely to send your child(ren) to a Welsh-medium Primary School since the opening of Newport’s first Welsh Medium Secondary School - Ysgol Gyfun Gwent Is Coed? (Please circle one answer only)
 
 
9. Which one of the following statements best describes the likelihood of you sending a child living full-time or part-time at your address to a Welsh-medium primary school if that school is within 2 miles of your home (please circle one answer only):
 
 
 
 
 
10. Which one of the following statements best describes the likelihood of you sending a child living full-time or part-time at your address to a Welsh-medium primary school if that school is more than 2 miles of your home (please circle one answer only):
 
 
 
 
 
11. Which one of the following statements best describes what you consider to be an acceptable journey time between home and a Welsh-medium School by bus of (please cross one box only):
 
 
 
If you would like any further information regarding Welsh-medium education in Newport at Pre-School, Primary or Secondary level and how or when to apply for places at school then please contact:

         Email: School.Admissions@newport.gov.uk
         Tel: (01633) 656656
         Web: www.newport.gov.uk/en/Schools-Education/Schools
DATA PROTECTION - The information that you provide will be used to determine demand for Welsh-medium education. Your Council is fulfilling its data protection obligations and will treat all personal data held manually and on a computerised administration database with due care. Information may be shared with other agencies that are involved in the education, health and welfare of school children. These uses of personal information are covered by registration under Data Protection Act, 1998.
THANK YOU for taking the time to complete this questionnaire.
Annwyl Riant / Gofalwr,

Rydym yn ceisio barn dinasyddion ynghylch p’un a ydynt yn ffafrio addysg cyfrwng Cymraeg neu Saesneg ar gyfer eu plant. Fel rhiant i blentyn ifanc, carem i chi gwblhau yr holiadur byr hwn. Bydd angen rhoi ychydig funudau yn unig o’ch amser a bydd yn ein helpu ni i gynnig y gwasanaeth addysg gorau y gallwn. Caiff canlyniadau cyffredinol yr arolwg eu cyhoeddi a’u defnyddio gan Gyngor Dinas Casnewydd i lywio gwaith cynllunio addysg yn y dyfodol.

Yng Nghasnewydd ar hyn o bryd mae gennym dri deg naw ysgol gynradd Saesneg a thair ysgol Gymraeg.  Mae naw ysgol uwchradd yn y ddinas gan gynnwys Ysgol Uwchradd Gymraeg gyntaf Casnewydd, ysgol Gyfun Gwent Is Coed, agorodd ei drysau i ddisgyblion ym mis Medi 2016. Mae Gwent Is Coed wedi ei lleoli dros dro ar yr un safle ag Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon ond pan fydd gwaith adeiladu wedi ei gwblhau, bydd yn symud i Ddyffryn yn 2019.
Mae gan bob rhiant a gofalwr yng Nghymru yr hawl i fynegi dymuniad i anfon eu plant i ysgol cyfrwng Cymraeg.  Does dim rhaid i chi allu siarad Cymraeg i ddewis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eich plant, ac a dweud y gwir ychydig o Gymraeg, os unrhyw beth, sydd gan y mwyafrif helaeth o rieni sy'n gyrru eu plant i ysgolion cyfrwng Cymraeg. Mae ysgolion yn cynnig cymorth i rieni di-Gymraeg - caiff llythyrau eu llunio yn y Gymraeg a’r Saesneg, a chynhelir cyfarfodydd gydag athro eich plentyn yn y Saesneg os oes well gennych hynny ayb.
Wedi ei amgáu gyda’r llythyr hwn mae llyfryn sy’n nodi manteision bod yn ddwyieithog - y canlyniad os byddwch yn dewis anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg.  Mewn ysgol cyfrwng Cymraeg mae’r holl weithgareddau, ffurfiol ac anffurfiol, yn digwydd yn Gymraeg. Mae'r holl addysgu ac asesu, heblaw am Saesneg fel pwnc, yn cael ei gyflwyno yn Gymraeg yn ystod pob cam allweddol. Bydd y Gymraeg yn cael ei haddysgu drwy’r dechneg drochi, sy’n ceisio efelychu’r broses o ddysgu iaith gyntaf. Caiff y pwyslais ei roi ar ddeall cyn siarad. Caiff Saesneg ei chyflwyno i’r cwricwlwm yng nghyfnod allweddol 2. Nod addysg cyfrwng Cymraeg yw sicrhau y gall plant siarad, darllen ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg, gan gyrraedd y lefelau cyrhaeddiad disgwyliedig ym mhob rhan o’r cwricwlwm.
Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth ar addysg Gymraeg ar y gwefannau canlynol:

Cyngor Dinas Casnewydd (www.newport.gov.uk); Mudiad Meithrin (www.meithrin.cymru); Menter Iaith (www.mentercasnewydd.cymru); RhAG / Parents for Welsh medium education (www.rhag.net); a’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (www.newport.gov.uk/fis).

Yn gywir

Sarah Morgan

Pennaeth Addysg Dros Dro
Cyngor Dinas Casnewydd
12.
13.
14. Beth yw dyddiadau geni pob plentyn sydd ar hyn o bryd yn byw yn llawn amser neu'n rhan amser yn eich cyfeiriad?
   
   
   
15. Ydych chi'n teimlo y bydd eich plentyn (plant) yn elwa o gael addysg cyfrwng Cymraeg? (Cylchwch un ateb yn unig)
 
 
16. Os gwnaethoch ateb 'Na fyddant' neu 'Ddim yn siŵr' i'r cwestiwn olaf, esboniwch pam. Ticiwch BOB UN rydych chi'n teimlo sy'n briodol.
 
17. Gan ddefnyddio'r rhifau 1-6, lle mai 1 yw'r Pwysicaf, graddiwch beth y byddai'n dylanwadu chi fwyaf wrth ddewis Ysgol GYNRADD (Graddwich o 1 i 6, lle mai 1 yw'r Pwysicaf a 6 yw'r Lleiaf Pwysig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio pob rhif o 1 i 6 unwaith, a peidiwch â defnyddio unrhyw rif mwy nag unwaith)
             
  Mae gennych blentyn arall yn yr Ysgol            
  Y brif iaith a ddefnyddir yn yr Ysgol            
  Hawdd cael mynediad / trafnidiaeth i'r Ysgol            
  Pellter o'ch cartref            
  Cymeriad crefyddol yr Ysgol            
  Trefniadau gofal plant            
18. Caiff Ysgolion Cynradd cyfrwng Cymraeg Casnewydd eu rhestru isod. Nodwch pa mor debygol neu annhebygol ydyw eich bod am ddewis anfon eich plentyn (plant) i (croeswch un blwch yn unig):
             
  Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon (Brynglas)            
  Ysgol Gymraeg Casnewydd (Ringland)            
  Ysgol Gymraeg Ifor Hael (Bettws)            
19. Fyddech chi’n fwy tebygol o anfon eich plentyn / plant i Ysgol Gynradd Gymraeg ers i Ysgol Uwchradd Cymraeg cyntaf Casnewydd - Ysgol Gyfun Gwent Is Coed agor? (Rhowch gylch o amgylch un ateb yn unig)
 
 
20. Pa un o'r datganiadau canlynol sy'n disgrifio orau'r tebygolrwydd i chi anfon eich plentyn sy'n byw yn llawn amser neu'n rhan amser yn eich cyfeiriad i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg os yw'r ysgol hynny o fewn 2 fillltir o'ch cartref  (cylchwch un ateb yn unig):
 
 
 
 
 
21. Pa un o'r datganiadau canlynol sy'n disgrifio orau y tebygolrwydd y byddwch yn anfon eich plentyn sy'n byw yn llawn amser neu'n rhan amser yn eich cyfeiriad i ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg os yw'r ysgol honno fwy na 2 filltir o'ch cartref (cylchwch un ateb yn unig):
 
 
 
 
 
22. Pa un o'r datganiadau canlynol sy'n disgrifio orau beth rydych chi'n ystyried i fod yn amser teithio derbyniol rhwng y cartref ac Ysgol cyfrwng Cymraeg ar fws o (rhowch groes wrth un bocs yn unig):
 
 
 
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth yn ymwneud ag addysg cyfrwng Cymraeg yng Nghasnewydd ar lefel Cyn-Ysgol, Cynradd neu Uwchradd a sut a phryd i wneud cais ar gyfer lleoedd ysgol, yna cysylltwch â:

         E-bost: School.Admissions@newport.gov.uk
         Rhif ffôn: (01633) 656656
         Gwefan: www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/Schools
DIOGELU DATA - Caiff y wybodaeth rydych chi'n ei rhoi ei defnyddio i benderfynu galw am addysg cyfrwng Cymraeg. Mae eich Cyngor yn cyflawni ei rwymedigaethau diogelu data a bydd yn trin yr holl ddata personol sy'n cael eu cadw â llaw ac ar gronfa ddata weinyddol gyfrifiadurol gyda gofal priodol. Efallai y caiff gwybodaeth ei rhannu ag asiantaethau eraill sy'n ymwneud ag addysg, iechyd a lles plant ysgol. Caiff y defnydd hyn o wybodaeth bersonol ei gwmpasu gyda chofrestriad o dan Ddeddf Diogelu Data, 1998.
DIOLCH i chi am roi o'ch amser i gwblhau'r holiadur hwn.
 
Snap Survey Software