text only

ncc-logo-new

Holiadur ADOLYGU Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Rights of Way Improvement Plan Review Questionnaire

 
Public Rights of Way are access routes that you have a legal right to use. These are routes which are used mainly when visiting the countryside and other open spaces. How a public right of way can be used depends on its classification.

Footpaths: can be used by walkers.

Bridleways: can be used by walkers, cyclists and horse riders.

Restricted Byways: can be used for the same activities as bridleways and also non-motorised vehicles such as horse drawn carriages.

Byways Open to all Traffic: are mainly used for the same activities as Restricted Byways but can also be used by mechanically propelled vehicles such as motor bikes.
In 2007 Public Rights of Way were subject to a Rights of Way Improvement Plan in which Newport City Council assessed the condition of it rights of way network and access to the countryside. The plan is now undergoing a review and it is anticipated that a new, updated plan will be produced following this review.

In 2006 a questionnaire was produced and completed by members of the public with the aim of understanding how the rights of way network was being used, by whom and what improvements were necessary.
We are now re-releasing this questionnaire as part of the Review to assess how views and usage of the public rights of way in Newport may have changed over the last 10 years.

We would therefore appreciate it if you could take a few minutes to complete this questionnaire, the results of which will be analysed and compared with the original results to form part of the Review and the new Rights of Way Improvement Plan.
1. Are you a member of any of the following organisations? Please tick all that apply.
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
2. How often do you use or visit Newport’s Countryside? Please tick one.
 
 
 
 
3. Which of the following puts you off from visiting the countryside or affects how you use it? Please tick all that apply.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
4. What type of places do you usually visit in Newport countryside? Please tick all that apply.
 
 
 
 
 
 
   
 
5. What are your reasons for using Rights of Way? Please tick all that apply.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. How do you usually get to the countryside? Please tick all that apply.
 
 
 
 
 
 
 
 
7. On a typical visit, how far do you go on public rights of way in the countryside? Please tick one.
 
 
 
 
8. Have you walked the Newport sections or links of the following long distance paths?
       
  Sirhowey Valley Walk      
  Usk Valley Walk      
9. When using the Rights of Way network in Newport, how do you rate the following? Please tick one answer on each item.
         
  General maintenance of routes (surfaces, vegetation etc)        
  Accessibility for people with mobility problems / visually impaired        
  Condition of stiles and gates        
  Signs and way-marking        
  Self-guided leaflets        
10. List THREE improvements you think would make visiting Newport’s countryside more enjoyable. Please list in your order of priority.
   
   
   
11. Which of the following problems have you found when using the public rights of way in Newport? Please tick all that apply.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
12. How do you find out where you can go in the Newport countryside? Please tick all that apply.
 
 
 
 
   
 
 
   
 

Equalities Monitoring

Newport City Council wants to deliver a public rights of way network that meet your needs and are easy for you to access. To do this it would help us know a little more about you. This information will be treated in strict confidence and will only be used for the purpose of improving accessibility to the countryside.
13.a Gender?
 
13.b Age group?
 
 
 
 
 
 
13.c Ethnic Origin
 
14. Are you a disabled person or a person with any impairment?
 
 
Hawliau Tramwy Cyhoeddus yw llwybrau mynediad y mae gennych hawl i'w defnyddio dan y gyfraith. Llwybrau yw’r rhain a ddefnyddir yn bennaf wrth ymweld â'r wlad a mannau agored eraill. Mae sut y gellir defnyddio hawl dramwy gyhoeddus yn dibynnu ar ei dosbarthiad.

Llwybrau cerdded: gall cerddwyr eu defnyddio.

Llwybrau marchogaeth: gall cerddwyr, beicwyr a marchogwyr eu defnyddio.

Ffyrdd osgoi cyfyngedig: gellir eu defnyddio ar gyfer yr un defnydd â llwybrau marchogaeth a hefyd gall cerbydau heb fodur, megis trol ceffyl eu defnyddio.

Ffyrdd osgoi agored i'r holl draffig: defnyddir y rhain yn bennaf ar gyfer yr un gweithgareddau â’r Ffyrdd Osgoi Cyfyngedig ond gall cerbydau sy'n cael eu gwthio gan fodur, megis beiciau modur, eu defnyddio hefyd.
Yn 2007, cafwyd Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ar gyfer Hawliau Tramwy Cyhoeddus ac yn rhan o hyn, gwnaeth Gyngor Dinas Casnewydd asesu cyflwr rhwydwaith ei hawliau tramwy a mynediad i’r wlad. Mae’r cynllun nawr yn cael ei adolygu a rhagwelir llunio cynllun newydd, wedi ei ddiweddaru yn dilyn yr adolygiad hwn.

Yn 2006, lluniwyd holiadur ac fe’i gwblhawyd gan aelodau’r cyhoedd â’r nod o ddeall sut caiff y rhwydwaith hawliau tramwy ei ddefnyddio, gan bwy a pha welliannau sydd angen eu gwneud.
Rydym nawr yn ail-ryddhau’r holiadur hwn fel rhan o’r adolygiad, i asesu sut mae barn pobl am Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghasnewydd a sut maent yn eu defnyddio wedi newid o bosibl dros y degawd diwethaf.

Byddem felly’n gwerthfawrogi pe byddech yn rhoi ambell funud o’ch amser i gwblhau’r holiadur hwn; caiff y canlyniadau eu dadansoddi a’u cymharu â’r canlyniadau gwreiddiol i lunio rhan o’r adolygiad a’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy newydd.
14. Ydych chi'n aelod o unrhyw un o'r sefydliadau canlynol? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
15. Pa mor aml ydych chi'n ymweld â Chefn Gwlad Casnewydd? Ticiwch un.
 
 
 
 
16. Pa un o'r canlynol sy'n eich atal rhag ymweld â chefn gwlad neu sy'n effeithio ar sut rydych chi'n ei ddefnyddio? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
17. Pa fath o lefydd rydych chi fel arfer yn ymweld â nhw yng nghefn gwlad Casnewydd? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
 
 
 
 
 
 
   
 
18. Beth yw eich rhesymau dros ddefnyddio Hawliau Tramwy? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Sut fyddwch chi'n cyrraedd cefn gwlad fel arfer? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Yn ystod ymweliad arferol, pa mor bell rydych chi'n mynd ar hawliau tramwy cyhoeddus yng nghefn gwlad?
 
 
 
 
21. Ydych chi wedi cerdded ar hyd adrannau neu gysylltiadau'r llwybrau hir canlynol yng Nghasnewydd?
       
  Taith Gerdded Dyffryn Sirhywi      
  Taith Gerdded Dyffryn Wysg      
22. Pan fyddwch chi'n defnyddio'r rhwydwaith Hawliau Tramwy yng Nghasnewydd, sut fyddwch chi'n disgrifio'r canlynol? Ticiwch un ateb fesul eitem.
         
  Cynnal a chadw llwybrau'n gyffredinol (arwynebau, llystyfiant ac ati)        
  Hygyrchedd i bobl sydd â phroblemau symudedd/sydd â nam ar eu golwg        
  Cyflwr camfeydd a chlwydi        
  Arwyddion a dangos y ffordd        
  Taflenni hunan-dywys        
23. Rhestrwch DRI gwelliant a fyddai'n gwneud y profiad o ymweld â chefn gwlad Casnewydd yn fwy pleserus yn eich barn chi. Rhestrwch yn nhrefn eich blaenoriaeth.
   
   
   
24. Pa un o'r problemau canlynol rydych chi wedi dod ar eu traws wrth ddefnyddio hawliau tramwy cyhoeddus yng Nghasnewydd? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
25. Sut y gellid dod o hyd i wybodaeth am ble i fynd yng nghefn gwlad Casnewydd? Ticiwch bob un sy'n berthnasol.
 
 
 
 
   
 
 
   
 

Monitro Cydraddoldebau

Mae Cyngor Dinas Casnewydd am ddarparu rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus sy'n diwallu eich anghenion ac sy'n hawdd i chi ei ddefnyddio. Er mwyn cyflawni hyn byddai'n ddefnyddiol i ni gael gwybod mwy amdanoch. Caiff y wybodaeth hon ei thrin yn gwbl gyfrinachol a dim ond er mwyn gwella hygyrchedd i gefn gwlad y caiff ei defnyddio.
26.a Rhyw?
 
26.b Grŵp oedran?
 
 
 
 
 
 
26.c Tarddiad Ethnig
 
27. Ydych chi'n berson anabl neu sydd ag unrhyw nam?
 
 
 
Snap Survey Software