text only

Public Service Complaints Survey

Arolwg Cwynion Gwasanaeth Cyhoeddus

 
Newport City Council is committed to dealing effectively with any compliments, concerns or complaints you may have about the services we provide.  Please help us to learn more about residents experience in complaining or complimenting the Council so that we can improve how we respond.

Complaints and Compliments

1. Have you made a complaint or compliment to the Council in the past 12 months?
 
2. How did you make your complaint or compliment? (Tick one box only)
 
 
 
 
 
 
 
3. If you made a complaint was it resolved in a reasonable amount of time?
 
 
 
 
4. Has there been an occasion in the past 12 months when you have been dissatisfied or unhappy with a Council service but have not made a complaint?
 
5. Why didn’t you submit your complaint? (Tick one box only)
 
 
 
 
 
 
6. What format would you prefer to submit any complaints or compliments if you had any in the future? (Tick all that apply)
 
 
 
 
 
 
 
7. What is important to you when you make a complaint? (Pick the three that are most important to you).
8.
9. What is your age group?
 
 
 
 
 
 
10. Do you consider yourself disabled?
 
 
11. Welsh Language

Do you consider yourself a Welsh speaker?
 
 
12. What is your ethnic group?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo i ymdrin yn effeithiol ag unrhyw ganmoliaeth, pryderon neu gwynion a all fod gennych am y gwasanaethau a gynigir gennym.  A wnewch chi ein helpu i ddysgu mwy am brofiadau trigolion wrth gwyno am y Cyngor neu ei ganmol er mwyn i ni wella’r ffordd rydym ni’n ymateb.

Cwynion a Chanmoliaethau

13. A ydych wedi gwneud cwyn i’r Cyngor neu wedi ei ganmol yn ystod y 12 mis diwethaf?
 
14. Sut wnaethoch chi gyflwyno eich cwyn neu eich canmoliaeth? (Ticiwch un blwch yn unig)
 
 
 
 
 
 
 
15. Os gwnaethoch chi gwyno, a gafodd hyn ei ddatrys o fewn cyfnod amser rhesymol?
 
 
 
 
16. A fu achos yn y 12 mis diwethaf pan nad oeddech yn fodlon ar wasanaeth y Cyngor ond ni wnaethoch gyflwyno cwyn?
 
17. Pam na wnaethoch gyflwyno eich cwyn? (Ticiwch un blwch yn unig)
 
 
 
 
 
 
18. Ym mha ffurf byddai’n well gennych gyflwyno cwyn neu ganmoliaeth pe byddai un gennych yn y dyfodol? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol)
 
 
 
 
 
 
 
19. Beth sy’n bwysig i chi pan fyddwch yn gwneud cwyn? (Dewiswch y tri sydd fwyaf perthnasol i chi).
20.
21. Beth yw eich grŵp oedran?
 
 
 
 
 
 
22. Ydych chi’n eich ystyried eich hun yn anabl?
 
 
23. Y Gymraeg

Ydych chi’n eich ystyried eich hun yn siaradwr Cymraeg?
 
 
24. Beth yw eich grŵp ethnig?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Snap Survey Software