text only

one_newport-low-res_rgb

Newport's Well-being Plan 2018-23
Consultation Survey

Cynllun Llesiant Casnewydd 2018-23
Arolwg Ymgynghori

1.

What is the Local Well-being Plan?

The local well-being plan sets out the Public Services Board's (PSB's) priorities and actions for the next 5 years to improve the economic, social, cultural and environmental well-being of Newport. The plan sets out local well-being objectives, priorities and steps that the board proposes to take to meet the objectives.

Once the Plan has been published it will be the main work-plan and focus of the One Newport PSB going forward.

Why do we need a Well-being Plan?

Wales faces a number of challenges now and in the future, such as austerity, climate change, poverty, health inequalities, an ageing population, jobs and growth. To tackle these we need to work differently. To give our children and grandchildren a good quality of life we need to think about how the decisions we make now will impact on them in the future.

What do we need from you?

The well-being plan is currently in DRAFT, with the final version completed once everyone has had the opportunity to comment following the 12 week statutory consultation.

The draft plan has been developed based on the identification of 13 emerging priorities; 4 well-being objectives; and 5 cross-cutting interventions, with the following questions aimed at gathering your views on these and of the plan as a whole.

We would appreciate if you could take some time to read the draft plan (see the One Newport website for details) and provide answers to the following questions either individually as a member of the public or on behalf of an organisation:

Well-being Objectives

In line with the 5 ways of working we have developed a set of four well-being objectives that deliver against multiple well-being goals and encompass the thirteen emerging priorities in four statements.

The well-being objectives identified and agreed by the PSB are shown below.
2. Please confirm whether you agree or disagree with each of the 4 well-being objectives:
       
  1) People feel good about living, working, visiting and investing in Newport      
  2) People have skills and opportunities to find suitable work and generate sustainable economic growth      
  3) People and communities are friendly, confident and empowered to improve their well-being      
  4) Newport has healthy, safe and resilient environments      
 

Integrated Cross-Cutting Interventions

When developing the plan the PSB were keen to ensure that it was targeted and focused. It was felt that all the emerging priorities were important and they did not want to discount any of them or prioritise one over another. So rather than rationalise the number of emerging priorities an approach was agreed to identify a number of key cross-cutting interventions that would span the 13 priorities and maximise the contribution to all the Well-being Goals.

All options were reviewed and five interventions were chosen for the PSB to work on going forward. These are:

 -  The Newport "Offer"
 -  Strong Resilient Communities
 -  Right Skills
 -  Green and Safe Spaces
 -  Sustainable Travel

The Newport "Offer"

The Newport “Offer” should attract and retain people and businesses to the city, recognising that desirability to work and live in the city is the result of the “complete package” including employment, housing solutions, infrastructure, environment, cultural opportunities and public services.

the newport offer - steps
3. Do you agree with this intervention for the city?
 
 
4. Do you agree with the steps suggested to achieve this?
 
 
5. Are there any steps that are missing?
 
 
 

Strong Resilient Communities

Developing a place based approach with local communities that consider the long term needs alongside the short term needs and assets of that community.  Working in collaboration with the community and a range of organisations.  Identifying assets and needs and empowering local people to lead and develop their local community.

strong resilient communities - steps
6. Do you agree with this intervention for the city?
 
 
7. Do you agree with the steps suggested to achieve this?
 
 
8. Are there any steps that are missing?
 
 
 

Right Skills

Newport people have the appropriate skills and education to meet the changing needs of business, enabling individuals, businesses and the city’s economy to achieve their potential.

right skills - steps
9. Do you agree with this intervention for the city?
 
 
10. Do you agree with the steps suggested to achieve this?
 
 
11. Are there any steps that are missing?
 
 
 

Green and Safe Spaces

Newport is a greener, healthier and safer place where all communities have easy access to quality greenspace for health, play and recreation.

green and safe spaces - steps
12. Do you agree with this intervention for the city?
 
 
13. Do you agree with the steps suggested to achieve this?
 
 
14. Are there any steps that are missing?
 
 
 

Sustainable Travel

Efficient, safe and accessible transport with overall low impact on the environment, including walking and cycling, low and ultra- low emission vehicles, car sharing and better connected public transport.

sustainable travel - steps
15. Do you agree with this intervention for the city?
 
 
16. Do you agree with the steps suggested to achieve this?
 
 
17. Are there any steps that are missing?
 
 
 

Which of the Interventions Are Most Important to the City

As a PSB we may be unable to work on all five of the suggested interventions right away.  So, we would like to know which of the following interventions you think would be most important for the well-being of the city.
18. Choose one of the following cross-cutting interventions that would be most important to the well-being of the city.

Any Other Comments

19.

Basic Information

20. I am responding:
 
21.a What is your gender?
 
 
21.b What is your age group?
 
 
 
 
 
 
21.c What area of the city do you live in?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.d Do you consider yourself disabled?
 
 
21.d What is your ethnic group? (only tick one of these boxes)

A: White
 
 
   
 
  B: Mixed / multiple ethnic groups
 
 
 
  C: Asian / Asian British
 
 
 
  D: Black / African / Caribbean / Black British
Thank you for taking the time to answer these questions. Your contribution is greatly received.

If you would like to provide any more feedback please email the Policy, Partnership & Involvement Team on: one.newport@newport.gov.uk.

Beth yw'r Cynllun Llesiant Lleol?

Mae'r cynllun llesiant lleol yn pennu blaenoriaethau a chamau gweithredu y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) ar gyfer y 5 mlynedd nesaf er mwyn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol Casnewydd. Mae'r cynllun yn pennu amcanion a blaenoriaethau llesiant lleol a'r camau gweithredu y mae'r bwrdd yn bwriadu eu cymryd er mwyn cyflawni'r amcanion.

Ar ôl i'r Cynllun gael ei gyhoeddi, hwn fydd prif gynllun gwaith a ffocws BGC Casnewydd yn Un yn y dyfodol.

Pam bod angen Cynllun Llesiant arnom?

Mae Cymru yn wynebu nifer o heriau, nawr ac yn y dyfodol, megis cyni cyllidol, newid yn yr hinsawdd, tlodi, anghydraddoldebau iechyd, poblogaeth sy'n heneiddio, swyddi a thwf. Er mwyn wynebu'r rhain, mae angen i ni weithio'n wahanol. Er mwyn rhoi ansawdd bywyd da i'n plant a'n hwyrion, mae angen i ni feddwl am y ffordd bydd penderfyniadau a wnawn nawr yn effeithio arnynt yn y dyfodol.

Beth sydd ei angen arnom gennych?

Mae'r cynllun llesiant ar ffurf DRAFFT ar hyn o bryd, gyda'r fersiwn derfynol i'w chwblhau pan fydd pawb wedi cael y cyfle i wneud sylwadau ar ôl yr ymgynghoriad 12 wythnos statudol.

Datblygwyd y cynllun drafft yn seiliedig ar nodi 13 o flaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg; 4 amcan Llesiant; a 5 ymyriad trawsbynciol, gyda'r cwestiynau canlynol er mwyn casglu eich barn am y rhain ac am y cynllun yn gyffredinol.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gymryd peth amser i ddarllen y cynllun drafft (ewch i wefen Casnewydd yn Un am fanylion) a rhoi atebion i'r cwestiynau canlynol naill ai'n unigol fel aelod o'r cyhoedd neu ar ran sefydliad:

Amcanion Llesiant

Yn unol â'r 5 ffordd o weithio, rydym wedi datblygu cyfres o 4 amcan llesiant sy'n cyflawni yn erbyn nifer o nodau llesiant ac yn cwmpasu'r 13 o flaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg mewn 4 datganiad.

Dangosir isod yr amcanion llesiant a nodwyd gan y BGC ac y cytunwyd arnynt.
22. Cadarnhewch a ydych yn cytuno neu'n anghytuno â phob un o'r 4 amcan llesiant:
       
  1) Mae pobl yn teimlo'n dda am fyw, gweithio a buddsoddi yng Nghasnewydd ac ymweld ag ef      
  2) Mae gan bobl sgiliau a chyfleoedd i ddod o hyd i waith addas a chreu twf economaidd cynaliadwy      
  3) Mae pobl a chymunedau'n gyfeillgar, yn hyderus ac wedi'u grymuso i wella'u llesiant      
  4) Mae gan Gasnewydd amgylcheddau iach, glân a chydnerth      
 

Ymyriadau Trawsbynciol

Gweithiodd aelodau'r BGC gyda phartneriaid a gweithwyr proffesiynol eraill i flaenoriaethu materion a nodwyd o'r Proffiliau Llesiant Cymunedol, gan ystyried sut gallem sicrhau'r cyfraniad gorau posibl gan y BGC at y Pum Ffordd o Weithio (Hirdymor; Atal; Integreiddio; Cydweithredu; a Chynnwys) a'r Nodau Llesiant. Wrth ddatblygu'r cynllun, roedd y BGC yn awyddus i sicrhau ei fod wedi'i dargedu a bod iddo ffocws. Teimlwyd bod yr holl flaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg yn bwysig ac nid oeddent am ddiystyru unrhyw un ohonynt na blaenoriaethu un dros y llall. Felly, yn hytrach na rhesymu nifer y blaenoriaethau sy'n dod i'r amlwg, cytunwyd ar ddull gweithredu er mwyn nodi nifer o ymyriadau trawsbynciol a fyddai'n rhychwantu'r 13 o flaenoriaethau ac yn sicrhau'r cyfraniad gorau posibl at yr holl Nodau Llesiant.
Cafodd yr holl opsiynau eu hadolygu a dewiswyd pum ymyriad i'r BGC weithio arnynt yn y dyfodol. Mae'r rhain fel a ganlyn:

 -  "Arlwy" Casnewydd
 -  Cymunedau Cryf, Cydnerth
 -  Sgiliau Cywir
 -  Mannau Gwyrdd a Diogel
 -  Teithio Cynaliadwy

“Arlwy” Casnewydd

Dylai “Arlwy" Casnewydd ddenu pobl a busnesau i'r ddinas a'u cadw ynddi, gan gydnabod mai awydd i weithio a byw yn y ddinas yw canlyniad y “pecyn cyflawn”, gan gynnwys cyflogaeth, atebion tai, seilwaith, amgylchedd, cyfleoedd diwylliannol a gwasanaethau cyhoeddus.

the newport offer - steps_cy
23. A ydych yn cytuno â'r ymyriad hwn ar gyfer y ddinas?
 
 
24. A ydych yn cytuno â'r camau a awgrymwyd er mwyn cyflawni hyn?
 
 
25. A oes unrhyw gamau sydd ar goll?
 
 
 

Cymunedau Cryf, Cydnerth

Datblygu dull gweithredu sy'n seiliedig ar leoedd gyda chymunedau lleol sy'n ystyried yr anghenion hirdymor, yn ogystal â'r anghenion byrdymor ac asedau'r gymuned honno.  Gweithio mewn cydweithrediad â'r gymuned ac ystod o sefydliadau.  Nodi asedau ac anghenion a grymuso pobl leol i arwain a datblygu eu cymuned leol.

strong resilient communities - steps_cy
26. A ydych yn cytuno â'r ymyriad hwn ar gyfer y ddinas?
 
 
27. A ydych yn cytuno â'r camau a awgrymwyd er mwyn cyflawni hyn?
 
 
28. A oes unrhyw gamau sydd ar goll?
 
 
 

Sgiliau Cywir

Mae gan bobl Casnewydd y sgiliau a'r addysg briodol er mwyn diwallu anghenion newidiol busnesau, gan alluogi unigolion, busnesau ac economi'r ddinas i gyflawni eu potensial.

right skills - steps_cy
29. A ydych yn cytuno â'r ymyriad hwn ar gyfer y ddinas?
 
 
30. A ydych yn cytuno â'r camau a awgrymwyd er mwyn cyflawni hyn?
 
 
31. A oes unrhyw gamau sydd ar goll?
 
 
 

Mannau Gwyrdd a Diogel

Mae Casnewydd yn lle gwyrddach, iachach a diogelach lle mae gan bob cymuned fynediad hawdd at fannau gwyrdd o safon at ddibenion iechyd, chwarae a hamdden.

green and safe spaces - steps_cy
32. A ydych yn cytuno â'r ymyriad hwn ar gyfer y ddinas?
 
 
33. A ydych yn cytuno â'r camau a awgrymwyd er mwyn cyflawni hyn?
 
 
34. A oes unrhyw gamau sydd ar goll?
 
 
 

Teithio Cynaliadwy

Trafnidiaeth effeithlon, ddiogel a hygyrch ag effaith isel gyffredinol ar yr amgylchedd, gan gynnwys cerdded a beicio, cerbydau allyriadau isel ac isel iawn, rhannu ceir a thrafnidiaeth gyhoeddus fwy cysylltiedig.

sustainable travel - steps_cy
35. A ydych yn cytuno â'r ymyriad hwn ar gyfer y ddinas?
 
 
36. A ydych yn cytuno â'r camau a awgrymwyd er mwyn cyflawni hyn?
 
 
37. A oes unrhyw gamau sydd ar goll?
 
 
 

P'un o'r Ymyriadau sydd Bwysicaf i'r Ddinas?

Fel BGC, efallai na fyddwn yn gallu gweithio ar bob un o'r pum ymyriad a awgrymwyd yn syth. Felly, hoffem wybod p'un o'r ymyriadau canlynol fyddai bwysicaf, yn eich barn chi, ar gyfer llesiant y ddinas.
38. Dewiswch un o'r ymyriadau trawsbynciol canlynol a fyddai bwysicaf ar gyfer llesiant y ddinas.

Unrhyw sylwadau eraill

39.

Gwybodaeth Sylfaenol

40. Rwy'n ymateb:
 
41.a Beth yw eich rhyw?
 
 
41.b Beth yw eich grŵp oedran?
 
 
 
 
 
 
41.c Ym mha ardal o'r ddinas rydych chi'n byw?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41.d Ydych chi'n ystyried eich hun yn anabl?
 
 
41.d Beth yw eich grŵp ethnig? (Ticiwch un o'r blychau hyn yn unig)

A: Gwyn
 
 
   
 
  B: Grwpiau cymysg / aml-ethnig
 
 
 
  C: Asiaidd / Asiaidd Prydeinig
 
 
 
  D: Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig
Diolch am gymryd yr amser i ateb y cwestiynau hyn. Mae eich cyfraniad yn werthfawr.

Os hoffech roi mwy o adborth, e-bostiwch y Tîm Polisi, Partneriaeth a Chynnwys: one.newport@newport.gov.uk.
 
Snap Survey Software