text only

education image

Consultation Response Form
Newport City Council Accessibility Strategy for Schools
2018-23

Ffurflen ymateb i Ymgynghoriad
Strategaeth Hygyrchedd Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer Ysgolion
2018-23

 
Newport City Council’s draft Accessibility Strategy for Schools sets out how the council will work to progressively increase the accessibility of our schools to pupils with disabilities. The strategy outlines the council’s aims and commitments to improve:

    -  The extent to which disabled pupils can participate in the schools’ curriculums;
    -  The physical environment of the schools;
    -  Access to Information - for pupils, carers and families; and
    -  Communication and Transparency - being open and honest about what can be expected or achieved.
1. Do you support the adoption of the draft Accessibility Strategy for Schools?
 
2. Do you believe the adoption of this strategy will improve the extent to which disabled pupils can participate in the schools’ curriculums?
 
3. Do you believe the adoption of this strategy will improve the physical accessibility of our school buildings?
 
4. Do you believe the adoption of this strategy will improve the way the council and schools provide information and communicate with pupils, carers and parents concerning their education?
 
5.
Mae Strategaeth Hygyrchedd ddrafft Cyngor Dinas Casnewydd ar gyfer ysgolion yn nodi sut bydd y cyngor yn gweithio tuag at gynyddu hygyrchedd ein hysgolion ar gyfer disgyblion ag anableddau. Mae’r strategaeth yn amlinellu amcanion ac ymrwymiadau’r cyngor i wella:

    -  I ba raddau y gall disgyblion anabl gymryd rhan yng nghwricwlwm yr ysgolion;
    -  Amgylchedd ffisegol yr ysgolion;
    -  Mynediad at wybodaeth - ar gyfer disgyblion, gofalwyr a theuluoedd;
    -  Cyfathrebu a Thryloywder - bod yn agored ac yn onest am yr hyn y gellir ei ddisgwyl neu ei gyflawni.
6. Ydych chi’n cefnogi mabwysiadu’r Strategaeth Hygyrchedd ddrafft at gyfer Ysgolion?
 
7. Ydych chi’n credu y bydd mabwysiadu’r strategaeth hon yn gwella’r graddau y gall disgyblion anabl gymryd rhan yng nghwricwlwm yr ysgolion?
 
8. Ydych chi’n credu y bydd mabwysiadu’r strategaeth hon yn gwella hygyrchedd ffisegol adeiladau ein hysgolion?
 
9. Ydych chi’n credu y bydd mabwysiadu’r strategaeth hon yn gwella’r ffordd y mae’r cyngor yn darparu gwybodaeth i, a chyfathrebu gyda, disgyblion, gofalwyr a rhieni ynghylch eu haddysg?
 
10.
 
Snap Survey Software