text only

ncc-logo-new

Ymgynghori ynghylch Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC) - Maes-glas

Public Space Protection Order (PSPO) Consultation - Maesglas

 

What is a Public Space Protection Order (PSPO)?

A PSPO is designed to prevent individuals or groups committing anti-social behaviour in a public space where the behaviour is having, or is likely to have, a detrimental effect on the quality of life of those in the locality; and the behaviour is or likely to be persistent or continuing in nature; and be unreasonable. The power to make an order rests with the local authority.

The Council can make a PSPO on any public space within its own area. The maximum length of a PSPO is three years, but it can be reviewed at any time.

When making a PSPO, the Council must have particular regard to the rights of freedom of expression and freedom of assembly and association set out in the Human Rights Act 1998.

What can a PSPO do?

Restrictions and requirements are set out by the local authority and can be blanket restrictions or requirements, or can be targeted towards certain behaviour by certain groups at certain times. They can restrict access to public spaces (including certain types of highway) where that route is being used to commit anti-social behaviour.

Orders can be enforced by a police officer, police community support officer and delegated council officers. A breach of the Order is a criminal offence and can be dealt with through the issuing of a Fixed Penalty Notice of up to £100 (to be fixed locally), or a level 3 fine of up to £1000, on prosecution.

Consultation Questions

1. Are you a.....?
 
 
 
 
2. Have you experienced Anti-Social Behaviour in Maesglas in the past 12 months?
 
 
 
 
The conditions proposed in the Public Space Protection Order are as follows, please select if you agree or disagree.  If you are disagreeing please state your reasons.
3.a A Gating Order is proposed to restrict access to the path to the rear of the shops that will prevent any access at any time. The shop proprietors requiring access would be given a key

The below image shows the proposed position of the gate to close the path.

q4a image of gating order
 
 
(Subject to funding and key holders being available)
3.b Have you been affected by / witness to any antisocial behaviour or other form of criminality in the lane?
 
3.c It is proposed that CCTV will be installed to cover the gate at the community centre end of the lane and to the front of the shops (Immediate area). Do you support this?
 
3.d
4.a A person is not to loiter or congregate in a street or public place and use intimidating or threatening behaviour towards members of the public, cause a nuisance or other antisocial behaviour.
 
 
4.b Have you been affected by / witness to this type of behaviour in Maesglas recently?
 
4.c
5.a Drinking in a public place being restricted - No person shall within the Restricted Area refuse to stop drinking alcohol or hand over any containers (sealed or unsealed) which are believed to contain alcohol, when required to do so by an authorised officer to prevent public nuisance or disorder.
 
 
5.b Have you been affected by / witness to this type of behaviour in Maesglas recently?
 
5.c
6.a Possession of controlled substances - A person is prohibited from having in their possession, selling or supplying any intoxicating substance namely any substance with the capacity to stimulate or depress the central nervous system but does not include alcohol, tobacco or vaporisers; a person is required to surrender any such intoxicating substances in his/her possession when asked to do so by an authorised officer in the Restricted Area.  A person does not commit an offence under this Order where the said substance is used for a valid medicinal use.
 
 
6.b Have you been affected by / witness to this type of behaviour in Maesglas recently?
 
6.c
7. Is there anything else you would like to see included in the Order?
 
 
8. Have you experienced this type of anti-social behaviour personally within Maesglas within the last 12 months?
 
9. The below image shows the boundary of the proposed PSPO coverage.

image - maesglas pspo01

What do you think we should do (tick your preference)?
 
 
 

Additional Information

10.a What gender are you?
 
 
10.b How old are you?
 
 
 
 
 
 
10.c What area of Newport do you live in?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.d Do you consider yourself as disabled?
 
 
10.e What is your ethnic group? (only tick one of these boxes)

A: White
 
 
   
 
  B: Mixed / multiple ethnic groups
 
 
 
  C: Asian / Asian British
 
 
 
 
  D: Black / African / Caribbean / Black British

Beth yw Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (GGMC)?

Mae GGMC wedi’i gynllunio i atal unigolion neu grwpiau rhag ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol mewn man cyhoeddus lle mae’r ymddygiad yn cael effaith andwyol ar ansawdd bywyd y rheini sydd yn yr ardal, neu’n debygol o wneud hynny; ac mae’r ymddygiad yn digwydd, neu’n debygol o ddigwydd, yn fynych neu’n barhaus; ac yn afresymol. Yr awdurdod lleol sydd â’r pŵer i wneud y gorchymyn.

Gall y Cyngor wneud GGMC mewn perthynas ag unrhyw fan cyhoeddus yn ei ardal. Y cyfnod hiraf y gall GGMC bara yw tair blynedd, ond gellir adolygu hyn ar unrhyw adeg.

Wrth wneud GGMC, mae’n rhaid i’r Cyngor roi ystyriaeth benodol i’r hawliau o ran rhyddid mynegiant a rhyddid i ymgynnull ac ymgysylltu a amlinellir yn Neddf Hawliau Dynol 1998.

Beth all GGMC ei wneud?

Mae’r cyfyngiadau a’r gofynion yn cael eu pennu gan yr awdurdod lleol a gallant fod yn gyfyngiadau neu’n ofynion cyffredinol, neu gallant dargedu ymddygiad penodol gan grwpiau penodol ar adegau penodol. Gallant gyfyngu ar fynediad i fannau cyhoeddus (gan gynnwys rhai mathau o briffyrdd), lle caiff y llwybr ei ddefnyddio i ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol.

Gall gorchmynion gael eu gorfodi gan swyddog yr heddlu, swyddog cymorth cymunedol yr heddlu a swyddogion dirprwyedig y Cyngor. Mae torri’r Gorchymyn yn drosedd a gellir ymdrin â hynny drwy roi Hysbysiad Cosb Benodedig o hyd at £100 (swm i’w bennu’n lleol), neu ddirwy lefel 3 o hyd at £1000, drwy erlyniad.

Cwestiynau’r Ymgynghoriad

13. Ydych chi’n.....?
 
 
 
 
14. Ydych chi wedi profi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ym Maes-glas yn ystod y 12 mis diwethaf?
 
 
 
 
Mae’r amodau a gynigir yn y Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus fel a ganlyn. Dewiswch a ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno.  Os ydych chi’n anghytuno, nodwch eich rhesymau.
15.a Cynigir gwneud Gorchymyn Gatio i gyfyngu ar fynediad i’r llwybr y tu cefn i’r siopau, a fydd yn atal unrhyw fynediad ar unrhyw adeg. Byddai perchnogion y siopau y byddai angen iddynt gael mynediad yn cael allwedd.

Mae’r ddelwedd isod yn dangos safle arfaethedig y gât i gau’r llwybr.

q3a image of gating order_cy
 
 
(Yn amodol ar gyllid a sicrhau bod deiliaid allweddi ar gael)
15.b Ydych chi wedi’ch effeithio gan unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol neu fath arall o drosedd yn y lôn, neu a ydych wedi gweld ymddygiad o’r fath?
 
15.c Bwriedir gosod teledu cylch cyfyng i wylio’r gât ar ben y lôn sydd ger y ganolfan gymuned ac o flaen y siopau (yr ardal agos). Ydych chi’n cefnogi hyn?
 
15.d
16.a Ni ddylai person loetran neu ymgynnull mewn stryd neu fan cyhoeddus na defnyddio iaith frawychus neu fygythiol tuag at aelodau o’r cyhoedd, achosi niwsans neu ymddygiad gwrthgymdeithasol arall.
 
 
16.b Ydych chi wedi’ch effeithio gan y math hwn o ymddygiad ym Maes-glas yn ddiweddar, neu a ydych wedi gweld ymddygiad o’r fath?
 
16.c
17.a Cyfyngu ar yfed mewn man cyhoeddus - Ni fydd unrhyw berson yn yr Ardal dan Gyfyngiadau yn gwrthod stopio yfed alcohol neu drosglwyddo unrhyw gynwysyddion (wedi’u selio neu heb eu selio) y credir eu bod yn cynnwys alcohol, pan ofynnir iddo/iddi wneud hynny gan swyddog awdurdodedig i atal niwsans cyhoeddus neu anhrefn.
 
 
17.b Ydych chi wedi’ch effeithio gan y math hwn o ymddygiad ym Maes-glas yn ddiweddar, neu a ydych wedi gweld ymddygiad o’r fath?
 
17.c
18.a Meddu ar sylweddau dan reolaeth - Gwaherddir person rhag meddu ar, gwerthu neu gyflenwi unrhyw sylwedd meddwol, hynny yw unrhyw sylwedd sydd â’r gallu i fywiogi neu dawelu’r system nerfol ganolog ond nad yw’n cynnwys alcohol, tybaco na dyfeisiau mewnanadlu anwedd; bydd yn ofynnol i berson ildio unrhyw sylweddau meddwol o’r fath sydd yn ei feddiant/meddiant pan ofynnir iddo/iddi wneud hynny gan swyddog awdurdodedig yn yr Ardal dan Gyfyngiadau.  Ni fydd person yn cyflawni trosedd o dan y Gorchymyn hwn os yw’r sylwedd dan sylw at ddefnydd meddyginiaethol dilys.
 
 
18.b Ydych chi wedi’ch effeithio gan y math hwn o ymddygiad ym Maes-glas yn ddiweddar, neu a ydych wedi gweld ymddygiad o’r fath?
 
18.c
19. A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei gynnwys yn y Gorchymyn?
 
 
20. Ydych chi wedi profi’r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol yn bersonol ym Maes-glas yn ystod y 12 mis diwethaf?
 
21. Mae’r ddelwedd isod yn dangos ffin yr ardal y bydd y GGMC arfaethedig yn berthnasol iddi.

image - maesglas pspo01

Beth ydych chi’n credu y dylem ei wneud (ticiwch y dewis sy’n well gennych)?
 
 
 

Gwybodaeth Ychwanegol

22.a Beth yw eich rhyw?
 
 
22.b Beth yw eich oedran?
 
 
 
 
 
 
22.c Ym mha ardal o Gasnewydd ydych chi’n byw?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.d Ydych chi’n ystyried eich bod yn anabl?
 
 
22.e Beth yw eich grŵp ethnig? (dewiswch un o’r dewisiadau canlynol yn unig)

A: Gwyn
 
 
   
 
  B: Grwpiau cymysg / aml-ethnig
 
 
 
  C: Asiaidd / Asiaidd Prydeinig
 
 
 
 
  D: Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig
 
Snap Survey Software