text only

ncc-logo-new

Have Your Say

Dweud eich dweud

1.
Newport City Council provides more than 800 services for more than 151,000 people living in more than 65,000 households. The Council is asking local residents about the services that matter most to them to inform and influence our planning for the next three years. By answering the following questions you will help us better understand the importance you place on the different services we provide and how well you think we are running them.
Some of the key activities we do as a Council:
2. Improve the educational achievement of all pupils (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Support pupils with special educational needs and disabilities (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Support older people to live independently in their own homes (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Support people with caring responsibilities (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Support people with mental health conditions (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Protect children and support them to remain safely with their families (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Support housing needs e.g. homelessness, housing for vulnerable people (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Encourage regeneration of the city centre and surrounding areas (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Support community regeneration to help people into employment (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Provide youth services & children's play schemes (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Provide libraries, museum, arts and heritage services (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Maintaining roads e.g. repairs to roads/walking routes, winter maintenance (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Keep open spaces clean, tidy and well maintained (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Ensure there is effective public transport and a sustainable travel network e.g. walking/cycling and low emissions transport (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Increase recycling and sustainable waste management (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Maintain an effective refuse collection system (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Promote tourism and visitor events and market the city (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Reduce crime and anti-social behaviour by working with partner agencies (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Ensure people in our communities get on well together e.g. tackling hate crime, violent extremism (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Improve digital services for the public and businesses e.g. access to public Wi-Fi and high speed internet (Scale of 1-10, 10 is best)
How important do you think this is?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Additional Information

This information will be used for anonymous monitoring
22.a What gender are you?
 
 
22.b How old are you?
 
 
 
 
 
 
22.c What area of the city do you live in?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
22.d Do you consider yourself as disabled?
 
 
22.e What is your ethnic group?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thank you for taking the time to answer these questions.

If you would like to contact us about any aspect of this survey, please email: changing.services@newport.gov.uk or contact the Partnership, Policy and Involvement Team on Tel: (01633) 656656.
Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn darparu mwy na 800 o wasanaethau i fwy na 151,000 o bobl sy’n byw mewn mwy na 65,000 o gartrefi. Mae’r Cyngor yn holi preswylwyr lleol am y gwasanaethau sydd bwysicaf ganddynt er mwyn defnyddio'r wybodaeth i ddylanwadu ar ein cynllunio dros y tair blynedd nesaf. Trwy ateb y cwestiynau hyn, byddwch yn ein helpu ni i ddeall pa mor bwysig rydych chi’n gweld y gwahanol wasanaethau rydym yn eu darparu a pha mor dda yr ydym yn eu rhedeg yn eich barn chi.
Rhai o’r gweithgareddau allweddol rydym yn eu gwneud fel Cyngor:
23. Gwella cyflawniad addysgol pob disgybl (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Cefnogi disgyblion sydd ag anghenion ac anableddau addysgol arbennig (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Cefnogi pobl hŷn i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Cefnogi pobl sydd â chyfrifoldebau gofalu (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Cefnogi pobl sydd â chyflyrau iechyd meddwl (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Amddiffyn plant a’u cefnogi i aros yn ddiogel gyda'u teuluoedd (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Cefnogi anghenion tai e.e. digartrefedd, tai i bobl sy’n agored i niwed (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Annog adfywio canol y ddinas ac ardaloedd o’i chwmpas (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Cefnogi adfywio cymunedau i helpu pobl i mewn i gyflogaeth (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Darparu gwasanaethau ieuenctid a chynlluniau chwarae i blant (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Darparu llyfrgelloedd, gwasanaethau amgueddfeydd, celfyddydau a threftadaeth (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34. Cynnal a chadw ffyrdd e.e. atgyweiriadau i ffyrdd/llwybrau cerdded, cynnal a chadw yn y gaeaf (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Cadw mannau agored yn lân, yn daclus, ac wedi’u cynnal a’u cadw’n dda (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus effeithiol a rhwydwaith teithio cynaliadwy e.e. cerdded/beicio a thrafnidiaeth allyriadau isel (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. Cynyddu ailgylchu a rheolaeth gwastraff cynaliadwy (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Cynnal a chadw system casglu sbwriel effeithiol (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Hyrwyddo digwyddiadau twristiaeth ac ymwelwyr a marchnata’r ddinas (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. Lleihau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy weithio gydag asiantaethau partner (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Sicrhau bod pobl yn ein cymunedau’n tynnu ymlaen yn dda gyda’i gilydd e.e. mynd i’r afael â throsedd casineb, eithafiaeth dreisgar (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. Gwella gwasanaethau digidol i’r cyhoedd ac i fusnesau e.e. mynediad at Wi-Fi cyhoeddus a rhyngrwyd gyflym (Graddfa 1-10, 10 yw'r gorau)
Pa mor bwysig yw hyn yn eich barn chi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gwybodaeth Ychwanegol

Caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio yn ddienw at ddibenion monitro
43.a Pa ryw ydych chi?
 
 
43.b How old are you?
 
 
 
 
 
 
43.c Ym mha ardal o'r ddinas ydych chi'n byw?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
43.d A ydych yn ystyried eich hun yn anabl?
 
 
43.e I ba grŵp ethnig rydych yn perthyn?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diolch yn fawr am ateb y cwestiynau hyn.

Os hoffech gysylltu â ni am unrhyw agwedd ar yr arolwg hwn, e-bostiwch: changing.services@newport.gov.uk neu cysylltwch â’r Tîm Partneriaethau, Polisi ac Ymglymiad ar: (01633) 656656.
 
Snap Survey Software