text only

ncc-logo-new

Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Orchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Diwygiedig Canol Dinas Casnewydd - mis Ionawr 2018

Public Consultation on a Revised Newport City Centre Public Space Protection Order - January 2018

 
We are reviewing the current city centre PSPO (enacted in November 2015) to see if it could be improved by:

    1. Amending the existing restrictions
    2. Removing any existing restrictions
    3. Adding new restrictions

We would like you to provide your views by answering the following questions.
There are currently 5 restrictions.

restrictions image
What are your views on the following?

Street Drinking

1.a Have you witnessed / been affected by this type of anti-social behaviour in the city centre?
 
 
1.b Would you wish to see this restriction....
 
 
 
 

Touting for services / donations

2.a Have you witnessed / been affected by this type of anti-social behaviour in the city centre?
 
 
2.b Would you wish to see this restriction....
 
 
 
 

Aggressive Begging

3.a Have you witnessed / been affected by this type of anti-social behaviour in the city centre?
 
 
3.b Would you wish to see this restriction....
 
 
 
 

Flyposting

4.a Have you witnessed / been affected by this type of anti-social behaviour in the city centre?
 
 
4.b Would you wish to see this restriction....
 
 
 
 

Dogs to be on a lead

5.a Have you witnessed / been affected by this type of anti-social behaviour in the city centre?
 
 
5.b Would you wish to see this restriction....
 
 
 
 
New Restrictions
The following are possible new restrictions and we seek your views on these.

Intoxicating substances

No consumption, possession or supply of intoxicated substances.

6.a Have you witnessed / been affected by this type of anti-social behaviour in the city centre?
 
 
6.b Would you wish to see this new restriction in a revised order?
 
 

Causing harassment, alarm or distress

Not to behave (either individually or in a group) in a manner that has caused or is likely to cause a member of the public to suffer harassment, alarm or distress by that behaviour. Persons who breach the above shall, when ordered to do so by an authorised person, disperse either immediately or by such time as may be specified and in such a manner as may be specified. This is designed to disperse groups who are causing antisocial behaviour.

7.a Have you witnessed / been affected by this type of anti-social behaviour in the city centre?
 
 
7.b Would you wish to see this new restriction in a revised order?
 
 
Proposed Revisions to Existing Restrictions

Touting for services / donations

It is proposed that this restriction would be more effective if instead it is “No Street trading incl. peddling, charity collecting or touting for services or donations unless covered by an existing Council-issued Street trading / charity collection consent, licence or written permission (does not include Big Issue sellers).”

8.a Have you witnessed / been affected by anti-social behaviour persuant to this activity in the city centre?
 
 
8.b Would you wish to see this revised restriction in a revised order?
 
 

Aggressive Begging

It is proposed that this restriction be altered to include “no begging in the vicinity of a cash machine”; or instead altered to “No begging”.

9.a Would you wish to see this revised restriction in a revised PSPO in the city centre? Namely - Aggressive begging to include "Any begging in the vicinity of a cash machine".
 
9.b Or instead, simply replaced with "No Begging"?
 
 
Other Forms of Anti-Social Behaviour in the City Centre
10. Have you been affected by / witnessed any other forms of ASB in the city centre, not covered by any of the above?
 
 
11. Would you wish to see any other restrictions to combat ASB in the city centre included in a revised PSPO?
 
 
 
12.

Additional Information

13. How often do you visit the City Centre?.........
         
  During the day?        
  After dark?        
14.a What gender are you?
 
 
14.b How old are you?
 
 
 
 
 
 
14.c What area of Newport do you live in?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.d Do you consider yourself as disabled?
 
 
14.e What is your ethnic group? (choose only one of the following options)

A: White
 
 
   
 
  B: Mixed / multiple ethnic groups
 
 
 
  C: Asian / Asian British
 
 
 
 
  D: Black / African / Caribbean / Black British
Rydym yn adolygu'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoedds presenol ar gyfer canol y ddinas (a ddeddfwyd ym mis Tachwedd 2015) er mwyn gweld a ellid ei wella drwy gymryd y camau canlynol:

    1. Diwygio'r cyfyngiadau presennol
    2. Diddymu unrhyw gyfyngiadau presennol
    3. Ychwanegu cyfyngiadau newydd

Hoffem i chi roi eich barn drwy ateb y cwestiynau canlynol.
Ar hyn o bryd mae 5 cyfyngiad.

restrictions image_cy
Beth yw eich barn ar y canlynol?

Yfed ar y Stryd

17.a A ydych wedi bod yn dyst i'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas, neu a yw wedi effeithio arnoch?
 
 
17.b A hoffech i'r cyfyngiad hwn...
 
 
 
 

Towtio am wasanaethau / rhoddion

18.a A ydych wedi bod yn dyst i'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas, neu a yw wedi effeithio arnoch?
 
 
18.b A hoffech i'r cyfyngiad hwn...
 
 
 
 

Cardota ymosodol

19.a A ydych wedi bod yn dyst i'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas, neu a yw wedi effeithio arnoch?
 
 
19.b A hoffech i'r cyfyngiad hwn...
 
 
 
 

Gosod posteri'n anghyfreithlon

20.a A ydych wedi bod yn dyst i'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas, neu a yw wedi effeithio arnoch?
 
 
20.b A hoffech i'r cyfyngiad hwn...
 
 
 
 

Cŵn ar dennyn

21.a A ydych wedi bod yn dyst i'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas, neu a yw wedi effeithio arnoch?
 
 
21.b A hoffech i'r cyfyngiad hwn...
 
 
 
 
Cyfyngiadau Newydd
Isod ceir cyfyngiadau newydd posibl ac rydym yn gofyn am eich barn ynglŷn â'r rhain.

Sylweddau meddwol

Dim defnyddio, cyflenwi na meddu ar sylweddau meddwol.

22.a A ydych wedi bod yn dyst i'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas, neu a yw wedi effeithio arnoch?
 
 
22.b A hoffech weld y cyfyngiad hwn mewn gorchymyn diwygiedig?
 
 

Aflonyddu, dychryn neu beri gofid

Peidio ag ymddwyn (naill ai'n unigol neu mewn grŵp) mewn modd sy'n aflonyddu ar aelod o'r cyhoedd, yn ei ddychryn neu'n peri gofid iddo, nac mewn modd sy'n debygol o wneud hynny. Rhaid i unigolion sy'n torri'r gorchymyn uchod ymadael naill ai ar unwaith neu erbyn yr amser a bennir ac yn y modd a bennir, pan fydd person awdurdodedig yn gorchymyn iddynt wneud hynny. Pwrpas hyn yw gwahanu grwpiau sy'n achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol.

23.a A ydych wedi bod yn dyst i'r math hwn o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas, neu a yw wedi effeithio arnoch?
 
 
23.b A hoffech weld y cyfyngiad hwn mewn gorchymyn diwygiedig?
 
 
Diwygiadau Arfaethedig i Gyfyngiadau Presennol

Towtio am wasanaethau / rhoddion

Cynigir y byddai'r cyfyngiad hwn yn fwy effeithiol pe bai'n cael ei newid i "Dim masnachu ar y stryd gan gynnwys pedlera, casglu elusennol neu dowtio am wasanaethau neu roddion, heb gydsyniad, trwydded neu ganiatâd ysgrifenedig gan y Cyngor i fasnachu ar y Stryd / cynnal casgliad elusennol (nid yw'n cynnwys gwerthwyr y Big Issue)."

24.a A ydych wedi bod yn dyst i ymddygiad gwrthgymdeithasol yn unol â'r gweithgarwch hwn yng nghanol y ddinas neu a yw'r math hwn o ymddygiad wedi effeithio arnoch?
 
 
24.b A hoffech weld y cyfyngiad diwygiedig hwn mewn gorchymyn diwygiedig?
 
 

Cardota ymosodol

Cynigir y caiff y cyfyngiad hwn ei newid i gynnwys "dim cardota yng nghyffiniau peiriant arian parod"; neu yn hytrach ei newid i "Dim cardota".

25.a A hoffech weld y cyfyngiad diwygiedig hwn mewn Gorchymyn diwygiedig yng nghanol y ddinas? Yn benodol - Cardota ymosodol i gynnwys "Unrhyw gardota yng nghyffiniau peiriant arian parod."
 
25.b Neu yn hytrach, ei ddisodli â "Dim Cardota"?
 
 
Mathau Eraill o Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng Nghanol y Ddinas
26. A oes mathau eraill o ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas na sonnir amdanynt uchod sydd wedi effeithio arnoch neu rydych wedi bod yn dyst iddynt?
 
 
27. A hoffech weld unrhyw gyfyngiadau eraill i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas yn cael eu cynnwys mewn Gorchymyn diwygiedig?
 
 
 
28.

Gwybodaeth Ychwanegol

29. Pa mor aml rydych yn ymweld â Chanol y Ddinas?.........
         
  Yn ystod y dydd?        
  Ar ôl iddi nosi?        
30.a Beth yw eich rhyw?
 
 
30.b Beth yw eich oedran?
 
 
 
 
 
 
30.c Ym mha ardal o Gasnewydd rydych yn byw?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.d A ydych yn ystyried eich hun yn anabl?
 
 
30.e Beth yw eich grŵp ethnig? (dewiswch un o'r opsiynau canlynol yn unig)

A: Gwyn
 
 
   
 
  B: Grwpiau cymysg / aml-ethnig
 
 
 
  C: Asiaidd / Asiaidd Prydeinig
 
 
 
 
  D: Du / Affricanaidd / Caribïaidd / Du Prydeinig
 
Snap Survey Software